Vil an­set­te ny­na­zis­ter

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MARGRETHE SAGA margrethe.saga@fvn.no

70 na­zis­ter del­tok lør­dag i en nazi­marsj i Kris­tian­sand. Nå øns­ker Stei­nar J. Ol­sen i Storm­berg å an­set­te dem.

I 14 da­ger vil dag­lig le­der i Storm­berg, Stei­nar J. Ol­sen hol­de av stil­lin­ger til de som del­tok i den na­zis­tis­ke de­mon­stra­sjo­nen i Kris­tian­sand sen­trum på lør­dag. Det var Dag­bla­det som først om­tal­te sa­ken.

I et Face­bo­ok-inn­legg be­grun­ner Ol­sen det­te med at uten­for­skap er en av de størs­te ut­ford­rin­ge­ne når det gjel­der re­krut­te­ring til na­sjo­nal­so­sia­lis­tis­ke og fun­da­men­ta­lis­tis­ke or­ga­ni­sa­sjo­ner, og at ar­beids­gi­ve­re kan bi­dra til å re­du­se­re det­te uten­for­ska­pet.

– Vi tror at le­dig­gang fø­rer til uten­for­skap og pas­si­vi­tet, og i den grad det er noen av de som mar­sjer­te som ikke har jobb, så vil jeg gjer­ne ha kon­takt med dem. Vi tror det kan være vik­tig for å re­du­se­re re­krut­te­ring til dis­se or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne, sier Ol­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Hvor­vidt en jobb i Storm­berg vil end­re na­zis­te­nes syn el­ler ikke, er han usik­ker på.

– Storm­berg er en in­klu­de­ren­de ar­beids­plass, med stort mang­fold både i et­ni­si­tet og so- si­al bak­grunn. Jeg ten­ker som så, at med gode kol­le­ger så ser jeg ikke bort i fra at sy­net på men­nes­ker som er an­ner­le­des, kan­skje vil end­re seg. Men det vil være opp til den en­kel­te, sier Ol­sen.

FÅTT EN HENVENDELSE

Face­bo­ok-pos­ten om de le­di­ge stil­lin­ge­ne ble lagt ut ons­dag. Inn­leg­get har skapt stort en­ga­sje­ment på Face­bo­ok, og tors­dag mor­gen har det kom­met inn en kon­kret jobb­hen­ven­del­se.

– Den er ikke så de­tal­jert som jeg skul­le øns­ke, så i dag skal vi sjek­ke ut om ved­kom­men­de fak­tisk var med i mar­sjen på lør­dag, for­tel­ler Ol­sen.

– Er det­te et pr-stunt fra de­res side?

– De som kjen­ner Storm­bergs en­ga­sje­ment, vet at det­te er i tråd med hvor­dan vi ten­ker og hvor­dan vi ar­bei­der. In­klu­de­ren­de ar­beids­liv drei­er seg ikke først og fremst om ord. Det drei­er seg om å gå fra ord til hand­ling, sier Ol­sen.

UVANLIGE ANSETTELSER

Det er ikke førs­te gang Storm­berg går uvanlige vei­er for å an­set­te folk, og be­drif­ten er kjent for blant an­net å sam­ar­bei­de med fengs­ler. Storm­berg har som mål at 25 pro­sent av de an- sat­te skal være men­nes­ker som har hatt pro­ble­mer med å kom­me ut i ar­beids­li­vet.

– Er­fa­rin­gen vår er at dis­se har klart seg utro­lig godt når de har fått en jobb­sjan­se, sier Ol­sen.

– FEIL å PRE­MIERE DEM

Ma­li Steiro Trons­moen (SV) er skep­tisk til Ol­sens ut­spill.

– Tan­ken om å mot­ar­bei­de uten­for­skap ved å gi folk jobb er vel­dig bra. Men det er man­ge and­re som også kun­ne tren­ge den job­ben. Å pre­miere de som de­mon­strer­te for å na­zi­fi­se­re Sør­lan­det med jobb, me­ner jeg er feil, sier hun.

Hun leg­ger også til at svært få av de­mon­stran­te­ne har til­knyt­ning til Sør­lan­det.

– Det var i all ho­ved­sak svens­ker og fin­ner som de­mon­strer­te.

Le­der for NAV i Kris­tian­sand, Heidy Døsvik, sier at de på ge­ne­relt grunn­lag øns­ker at alle skal ut i ar­beid uan­sett bak­grunn.

– Men det er også vik­tig å si at vi ikke vet noe om dis­se de­mon­stran­te­ne, hvor de kom­mer fra og om de al­le­re­de er i ar­beid, sier hun.

ARKIVFOTO: RU­NE ØIDNE REINERTSEN

Storm­berg­grün­der Stei­nar J. Ol­sen øns­ker å an­set­te na­zis­te­ne som var med på de­mon­stra­sjo­nen i Kris­tian­sand lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.