An­mel­der ny­na­zis­ter for sym­bol­bruk

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Lands­for­enin­gen mot ra­sis­me og Anti­ra­sis­tisk Sen­ter an­mel­der Den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sen (DNM) for ra­sis­tisk sym­bol­bruk un­der mar­sjen i Kris­tian­sand.

Or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne an­mel­der DNM for bru­ken av Tyr-ru­nen, som de had­de tryk­ket på flag­ge­ne de bar un­der mar­sjen i Kris­tian­sand lør­dag, skri­ver Klasse­kam­pen.

Sym­bo­let lig­ner på en pil, el­ler bok­sta­ven T, og be­tyr kamp og arv. Den sym­bo­li­se­rer den nor­rø­ne gu­den Tyr. Sym­bo­let ble blant an­net brukt av Ss-di­vi­sjo­nen «30. ja­nu­ar», års­da- gen for Adolf Hit­lers makt­over­ta­kel­se.

Le­der Mo­ri Dia­ki­te i Lands­for­enin­gen mot ra­sis­me side­stil­ler sym­bo­let med hake­kor­set.

– Ja, det­te er et like kraft­fullt sym­bol som hake­kor­set. Det tør jeg på­stå, sier Dia­ki­te til avi­sen.

An­mel­del­sen ble le­vert man­dag og er ba­sert på straffe­lo­vens pa­ra­graf 185 også kalt ra­sisme­pa­ra­gra­fen. Den ble skjer­pet i 2005 til også å om­fat­te of­fent­lig bruk av dis­kri­mi­ne­ren­de el­ler hate­ful­le sym­bo­ler.

– Ny­na­zis­te­nes øns­ker å fra­ta and­re de­res men­neske­ret­tig­he­ter. Den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sen vil for­føl­ge ho­mo­fi­le og de som støt­ter ho­mo­fi­les ret­tig­he­ter. De an­ser også jø­der og and­re re­li­giø­se mi­no­ri­te­ter som fien­der som truer de­res men­neske­syn og ver­dens­bil­de, sier Dia­ki­te.

SCANPIX FOTO: NTB

Ny­na­zis­ter de­mon­strer­te i Kris­tian­sand lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.