– Ikke marked for ukent­lig fe­rie­avis

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MARGRETHE SAGA margrethe.saga@fvn.no

Etter 47 år var det slutt for Fe­rie­avi­sen for Kris­tian­sand. Avi­sa har nå gjen­opp­stått i ny form, som et ma­ga­sin med én år­lig ut­gi­vel­se.

– Min bror Leif Strøm­me star­tet Fe­rie­avi­sen for Kris­tian­sand i 1969, da ho­tell Cale­do­ni­en åp­net. Si­den da har vi holdt på, for­tel­ler Arn­finn Strøm­me.

SKIFTER NAVN

Frem til 2016 har Fe­rie­avi­sen for Kris­tian­sand blitt ut­gitt en gang i uka, over sju uker, på som­mers­tid.

– I år er førs­te gang den gis ut i bare én ut­ga­ve. Den har også skif­tet navn til Fe­rie­ma­ga­si­net, for­tel­ler Strøm­me.

I 47 år har Fe­rie­avi­sen blitt delt ut gra­tis til som­mer­tu­ris­ter på Sør­lan­det.

– Vi kon­sen­trer­te oss om strek­nin­gen mel­lom Lil­le­sand og Søgne. I be­gyn­nel­sen gikk vi fra telt til telt på cam­ping­plas­se­ne for å dele ut avi­sa, for­tel­ler Strøm­me.

SEND­TE AVI­SER TIL OSLO

I til­legg til cam­ping­plas­ser ble avi­sa dis­tri­bu­ert på ho­tel­ler og and­re ste­der hvor tu­ris­te­ne fer­des. Strøm­me for­tel­ler om en po­pu­lær avis.

– I glans­da­ge­ne ring­te folk fra Oslo og lur­te på om vi kun­ne sen­de dem et ek­semp­lar for­di de skul­le på fe­rie på Sør­lan­det og vil­le se hva de kun­ne fin­ne på.

I avi­sa kun­ne folk lese om hva som skjed­de i lø­pet av som­mer­en.

– Vi fo­ku­ser­te på å ha by­ens bes­te be­gi­ven­hets­lis­te, sier Strøm­me.

NYE EIERE I 2012

Avi­sa var først eid av Strøm­mes re­kla­me, før Arn­finn Strøm­me selv over­tok. I 2012 solg­te han imid­ler­tid Fe­rie­avi­sen til det som i dag he­ter 07 Media.

– Jeg har vært med å dri­ve den helt frem til nå. At vi har holdt på i 47 år me­ner jeg er unikt. Men alt har en ende, sier han.

Strøm­me trek­ker frem end­rin­ger i mar­ke­det som mu­li­ge år­sa­ker til at ei­er­ne nå for­and­rer ut­gi­vel­sen.

– Det er vans­ke­li­ge­re å få inn an­non­ser nå enn før. I til­legg bru­ker folk ofte in­ter­nett til å hol­de seg opp­da­tert på hva som skjer.

MAR­KE­DET END­RET SEG

I år ble alt­så Fe­rie­ma­ga­si­net ut­gitt for førs­te gang. Ran­di Gran­vold er dag­lig le­der i 07 Media, som har eid Fe­rie­avi­sen de sis­te åre­ne. Hun for­tel­ler at mar­ke­det var stør­re for et ma­ga­sin enn for avi­sen slik den var.

– Vi så be­ho­vet for å ha noe som lev­de litt len­ger. Avi­se­ne var­te bare for en og en uke, mens et ma­ga­sin har len­ger leve­tid. Vi ser at folk nå spa­rer på ma­ga­si­net, frem­for å kas­te det. I til­legg var det vans­ke­lig med tan­ke på be­man­ning når vi måt­te ha noen til å skri­ve hele som­mer­en.

Tid­li­ge­re har Fe­rie­avi­sen blitt gitt ut til tu­ris­ter. Ma­ga­si­net dis­tri­bu­eres imid­ler­tid nå også ut til be­folk­nin­gen.

– Nå er det ret­tet mot inn­byg­ger­ne, slik at også de kan se hva som skjer her i sør på som­mer­en, sier Gran­vold.

EN ÆRA ER SLUTT

Strøm­me har vært med på salgs­si­den av avi­sen helt frem til nå. Men nå gir han seg.

– Nå har jeg holdt på med det­te len­ge, og har dre­vet det som eget fir­ma i 20 til 30 år. Nå som jeg har blitt 67 år trek­ker jeg meg ut, sier han.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Arn­finn Strøm­me vi­ser frem gam­le ut­ga­ver av Fe­rie­avi­sen for Kris­tian­sand, som nå går over til å bli ma­ga­sin.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.