Øns­ker hel­års­tu­ris­me vel­kom­men

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Fun­ge­ren­de ord­fø­rer i Kris­tian­sand, Jør­gen Kristiansen, hil­ser vel­kom­men til enda mer sat­sing på hel­års­tu­ris­me.

– Det er in­gen tvil om at vi med Nor­ges størs­te tu­rist­at­trak­sjon i byen (Dyre­par­ken journ.anm.) i stor grad blir sett på som en som­mer­by. Vi har 1777 sol­ti­mer i snitt per år, og åtte av tolv må­neds­re­kor­der når det gjel­der sol. Det blir selv­sagt vel­dig mye som­mer­re­la­tert, sier Jør­gen Kristiansen.

Men selv om Man­dal og Grim­stad blant an­net har tu­rist­sjef, så er ikke det ak­tu­elt for Kris­tian­sand slik det er nå.

– Tu­rist­sat­sin­gen i Kris­ti- an­sands­re­gio­nen og på Sør­lan­det har vært gjen­nom fle­re re­vi­sjo­ner de sis­te åre­ne. Vi har om­or­ga­ni­sert fle­re gan­ger med tan­ke på å gjø­re det enda bed­re, sier Kristiansen, som leg­ger til at det ikke vil bli an­satt en tu­rist­sjef med det førs­te, men at gode ini­tia­tiv all­tid er in­ter­es­san­te å vur­de­re.

Kristiansen me­ner det­te vil angå den nye næ­rings­sje­fen som be­gyn­ner i stil­lin­gen fra nytt­år.

– Han vil ha fo­kus på alt som går på næ­ring, og det er ikke una­tur­lig at han har et øye på det som hø­rer til tu­ris­me, me­ner Kristiansen.

– Jeg skul­le gjer­ne sett at vi lyk­tes i enda stør­re grad med å til­trek­ke oss tu­ris­ter hele året. Vi vet at tu­ris­ter er god øko­no­mi for en de­sti­na­sjon, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.