Fle­re tu­sen vå­pen på av­veie

Po­li­ti­et i Ag­der fikk inn over 700 vå­pen un­der vå­pen­am­nes­ti­et som var­te ut mai. Men det er fort­satt fle­re tu­sen vå­pen på av­veie på Sør­lan­det.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MA­RIE N. KALVEHAGEN ma­rie.kalvehagen@fvn.no

– Pro­ble­met er vå­pen etter døds­bo, hvor etter­føl­ge­re og på­rø­ren­de ikke har om­re­gist­rert ar­ven. Det er svært be­kym­rings­fullt da vi ikke har den kon­trol­len vi øns­ker, sier Svein D. Hel­dal ved vå­pen­kon­to­ret hos Po­li­ti­et i Ag­der.

Fra 1. mars til 31. mai inn­før­te po­li­ti­et vå­pen­am­nes­ti. Na­sjo­nalt fikk po­li­ti­et inn i over­kant av 8000 vå­pen, hvor­av over 700 fra Ag­der. Li­ke­vel er det fort­satt man­ge som mang­ler.

SOLGT EL­LER GLEMT

Ag­der top­per vå­pen­sta­ti­stik­ken med nær­me­re 100.000 vå­pen re­gist­rert i Ag­der po­liti­dis­trikt. Po­li­ti­et har li­ke­vel ikke den kon­trol­len de øns­ker.

– Vi an­slår at det fort­satt er rundt 5500 vå­pen uten­for vår kon­troll. De fles­te er fra døds­bo, sier Hel­dal.

Men det er ikke kun etter døds­bo po­li­ti­et ikke har kon­troll.

– Det fin­nes også rundt 650 vå­pen som var re­gist­rert på eiere fra Ag­der som nå har flyt­tet ut fra Nor­ge, dis­se har vi hel­ler ikke kon­troll over, sier Hel­dal vi­de­re. Det be­kym­rer po­li­ti­et. – Et­hvert vå­pen på av­veie er en po­ten­si­ell far­lig gjen­stand, og kan bru­kes til å ska­de and­re el­ler som trus­sel. Lig­ger det et glemt vå­pen i en kjel­ler en plass kan det også hav­ne i hen­de­ne på barn som kan ska­pe en po­ten­si­ell far­lig si­tua­sjon, sier Hel­dal vi­de­re.

Han fryk­ter også at våp­ne­ne kan hav­ne i feil mil­jø.

– I de fles­te til­fel­ler tror vi at det hand­ler om etter­føl­ge­res uvi­ten­het, el­ler at de rett og slett ikke fin­ner våp­ne­ne. Men de kan også ha blitt solgt el­ler stjå­let, sier han.

❞ Et­hvert vå­pen på av­veie er en po­ten­si­ell far­lig gjen­stand, og kan bru­kes til å ska­de and­re el­ler som trus­sel.

KAN VÆRE STRAFFBART

Det er ikke kun po­li­ti­ets an­svar å ha kon­troll over våp­ne­ne. Etter­føl­ge­re har også en plikt, på­pe­ker han.

– Det er straffbart å ha ure­gist­rer­te vå­pen, og du har en plikt til å re­gist­re­re der­som du fin­ner el­ler ar­ver et, sier Hel­dal.

Hvis ikke kan det bli dyrt.

– Vi øns­ker at fa­mi­lie og på­rø­ren­de tar kon­takt med oss, da slip­per vi å true med re­ak­sjo­ner for å hånd­te­re si­tua­sjo­nen, sier Hel­dal.

Hel­dal an­be­fa­ler å kon­tak­te po­li­ti­et om man er i tvil om vå­pe­net er re­gist­re­rings­plik­tig.

– Selv om vå­pe­net er svært gam­melt er det sann­syn­lig at det er et re­gist­re­rings­plik­tig vå­pen. Man­ge gam­le vå­pen er også i så dår­lig for­fat­ning at de kan være far­li­ge å bru­ke, så er du usik­ker er det best å ta kon­takt, sier han.

FÆRRE INNLEVERTE

Am­nes­ti­et fra mars til mai er det tred­je si­den 2003. Am­nes­ti­et in­ne­bar at de som had­de re­gist­re­rings­plik­ti­ge skyte­vå­pen uten å ha til­la­tel­se, vil­le slip­pe straff der­som de kon­tak­tet po­li­ti­et med sitt vå­pen.

– Na­sjo­nalt fikk de inn over 8000. I Ag­der fikk vi inn over 700 vå­pen, hvor noen var fra fri­vil­li­ge som øns­ket å etter­re­gist­re­re sine hag­lege­væ­rer. Vi er for­nøyd, sier Hel­dal.

Un­der det førs­te am­nes­ti­et som var­te i ett år mel­lom 2003 og 2004 fikk po­li­ti­et inn over 35.000 vå­pen.

– Hva skyl­des ned­gan­gen?

– Vi har ikke en god for­kla­ring på det. Men det kan hen­de det skyl­des at man fikk inn så man­ge un­der for­ri­ge am­nes­ti, sier Hel­dal.

FOTO: NTB SCANPIX

Fra 1. mars til 31. mai inn­før­te po­li­ti­et vå­pen­am­nes­ti. Na­sjo­nalt fikk po­li­ti­et inn i over­kant av 8000 vå­pen, hvor­av over 700 fra Ag­der. Li­ke­vel er det fort­satt man­ge som mang­ler.

FOTO: KNUT FALCH

Fle­re engste­li­ge eld­re be­nyt­tet an­led­nin­gen til å bli kvitt gam­le vå­pen gjen­nom po­li­ti­ets vå­pen­am­nes­ti som var­te mel­lom mars og mai.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.