Her er «hum­le­bjør­ka» på Ferje­fjel­let

Det er nep­pe en bo­ta­nisk sen­sa­sjon. Ikke desto mind­re kva­li­fi­se­rer det til om­ta­le, det som skjer i en hage midt i byen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: LARS HOLLERUD lars.hollerud@fvn.no

Om­gitt av ut­tal­li­ge veks­ter, hvor­av noen skal nev­nes etter hvert, sto en gang et bjørke­tre.

Nå er bare den sju me­ter høye stam­men til­ba­ke, selv om in­gen kan se den.

For rundt alt som er av bjørke­ne­ver, kvei­ler en hum­le­plan­te seg.

– Den er nok nær­me­re 30 me­ter lang hvis den strek­kes helt ut, an­tar Ru­nar

Løv­lie, som de­ler hus og hage med Tu­rid Just­næs, og som har ut­pre­get sans for spe­si­el­le ting og tang. Som for ek­sem­pel elsyk­ler.

Ikke de som sel­ges, men syk­le- ne han skrur sam­men selv.

Den al­ler mest spe­si­el­le har både sol­celle­bat­te­ri og rygge­ka­me­ra.

Men det var ha­gen ge­ne­relt og hum­le­bjør­ka spe­si­elt vi kom for å skri­ve om.

En hage, der ple­nen sta­dig blir mind­re etter­som vill­bringe­bæ­re­ne, mark­jord­bæ­re­ne, de ame­ri­kans­ke blå­bær­bus­ke­ne, mais­plan­te­ne, ro­sen­kål­plan­te­ne, brok­ko­li­ene, eple­trær­ne, pære­trær­ne, kirkse­bær­trær­ne, bær­bus­ke­ne og en meng­de bloms­ter tar sta­dig mer plass og der hum­ler sur­rer i all slags dur.

Det var der det en gang så fine tre­et sto, det som nå er en kves­tet stam­me, inn­tul­let av en slyng­plan­te som vokser uhor­ve­lig fort.

Opp­til 18 centi­me­ter i døg­net, iføl­ge et plante­lek­si­kon, der det også kan le­ses at de kongle­ak­ti­ge bloms­ter­stan­de­ne kan bru­kes så vel medi­sinsk som til kryd­der i øl.

– Unge skudd av hum­le sma­ker som as­par­ges når de ste­kes i salt og smør. Så sier i alle fall den dans­ke bonde­knø­len Frank Erich­sen på tv, opp­ly­ser Tu­rid Just­næs, som ak­ter å tes­te på­stan­den.

Driv­hus har de også, hun og man­nen, der drue­kla­se­ne lo­ver ti­de­nes se­song blant aub e rg i n e r, agur­ker, pap­ri­ka, to­ma­ter, chili, red­di­ker og per­sil­le.

Hage­ei­e­res sto­re skrekk, brunsneg­ler, er de ikke be­lem­ret med. Det tak­ker de pad­der for.

KJEDET SEG

Pa­ret med den fro­di­ge ha­gen har for­res­ten vært om­talt i Fædre­lands­ven­nen før. Det var da de kjøp­te det sto­re, gule hu­set med den ett mål sto­re ha­gen på Ferje­fjel­let ved Bane­heias fot.

– Vi bod­de i en stor og topp mo­der­ne lei­lig­het, men kjedet nær­mest vet­tet av oss. Det har vi ikke gjort et øye­blikk etter at vi flyt­tet hit, for­sik­rer den pen­sjo­ner­te te­le­gra­fis­ten og hans livs­led­sa­ger.

FOTO: LARS HOLLERUD

In­ni den klat­ren­de hum­le­plan­ten skju­ler det seg en sju me­ter høy bjørke­stam­me.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.