– Det­te er dra­ma­tisk for lands­de­len

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG odd.in­ge.uleberg@fvn.no

Stor­tings­re­pre­sen­tant, Odd Om­land (Ap), me­ner næ­rings­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mæ­land og re­gje­rin­gen mang­ler for­stå­el­se for Sørlandets mu­lig­he­ter.

– Det­te er dra­ma­tisk for lands­de­len. Mæ­lands ut­ta­lel­ser i Ven­ne­sla om fib­er­kab­ler og data­sent­re vit­ner om man­gel på kunn­skap og for­stå­el­se for hvil­ke mu­lig­he­ter og be­hov Sør­lan­det har, sier Om­land til Fædre­lands­ven­nen.

MØTE I VEN­NE­SLA

Det var på et møte med Bulkei­er og data­sen­ter-grün­der Pe­der Næbø på Støle­heia ons­dag at Mæ­land spred­te usik­ker­het rundt om sta­ten vil el­ler bør en­ga­sje­re seg i fib­er­ka­bel-byg­ging.

Hun sa: «Vi ser at pri­va­te in­ves­te­rer sto­re be­løp i fib­er­kab­ler. Det er ikke sik­kert sta­ten skal bru­ke pen­ger på noe pri­va­te kan løse».

Hun sa også at re­gje­rin­gen vil av­kla­re sa­ken i stats­bud­sjet­tet.

– Det­te er dra­ma­tisk for lands­de­len og for lan­dets mu­lig­het til å byg­ge en ny og frem­tids­ret­tet næ­ring, sier Om­land,

Han me­ner nøk­ke­len til norsk ut­vik­ling av grøn­ne data­sent­re lig­ger i et godt ut­bygd fib­er­nett.

FOSS LIKE UTÅLMODIG

I mai 2015 påla Stor­tin­get re­gje­rin­gen å kom­me til­ba­ke med en kon­klu­sjon rundt fib­er­ka­bel-byg­ging sna­rest. Grün­der Pe­der Nær­bø har etter­lyst stat­lig sat­sing i åre­vis.

– Nå er det gått halv­an­net år si­den Stor­tin­get ga ord­ren og sva­ret er ny usik­ker­het. Nå­væ­ren­de re­gje­ring mang­ler handle­kraft. Det­te er et godt ek­sem­pel på man­ge­len på ak­tiv bran­sje­ori­en­tert næ­rings­po­li­tikk, kri­ti­se­rer Om­land.

In­gunn Foss, stor­tings­re­pre­sen­tant for Høy­re Vest-ag­der og kol­le­ga med Om­land i næ­rings­ko­mi­te­en, svar­te for Mo­ni­ca Mæ­land tors­dag. Foss var med på å frem­me for­sla­get om fib­er­kab­ler i Stor­tin­get i 2015.

– Jeg er like utålmodig som Om­land om fib­er­kab­ler. Men re­gje­rin­gen kan ikke bare kon­klu­de­re. Ting må ut­re­des først. Stat­nett så på sa­ken, men kon­klu­der­te med at de vil­le kon­sen­tre­re seg om strøm. Nå ut­re­des sa­ken vi­de­re, sier hun.

FOTO: ODD-IN­GE ULEBERG

I valg­kam­pen 2015 satt stor­tings­tre­presne­tant Odd Om­land på Huns­øya og hør­te Pe­der Nær­bø etter­ly­se stat­lig ut­byg­ging av fib­er­kab­ler. Nå me­ner Om­land at re­gje­rin­gen svik­ter som ikke av­kla­rer slik ut­by­gigng.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.