Nord­menn bur­de bli flin­ke­re til å ta ri­si­ko.

Han ble re­dak­tør for egen nett­avis i en al­der av ti. Sju år se­ne­re fikk Cas­per Leh­land jobb­til­bud av Er­na Sol­berg. Bort­sett fra ed­der­kop­per, er det lite som vip­per ham av pin­nen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KRIS­TIN OL­SEN kris­tin.ol­sen@fvn.no

KRIS­TIAN­SAND

– Jeg gjør de tin­ge­ne jeg gjør, ikke for­di jeg må, men for­di jeg har lyst, sier Cas­per Leh­land.

På bryg­ga hjem­me på Dvergs­nes ny­tes sola. Det er som­mer­fe­rie, og den er nok etter­leng­tet: 17-årin­gen har i det sis­te hatt nok å hen­ge fing­re­ne i:

UT AV VI­DERE­GÅ­EN­DE

I vår ble Leh­land nem­lig valgt ut blant unge sø­ke­re over hele lan­det til å være én av fire «for­tel­le­re» i pro­sjek­tet Office X, som had­de som for­mål å for­sø­ke å få svar på hvor­dan lan­dets og de­res egen frem­tid blir.

Hver uke fikk for­mid­ler­ne ut­delt et ukes­opp­drag. Her fikk de en kon­kret pro­blem­stil­ling, og skul­le for­sø­ke å fin­ne gode svar på den­ne. For å fin­ne sva­re­ne, reis­te de rundt i Nor­ge for å møte be­drifts­ei­ere, ar­bei­de­re, fors­ke­re, eks­per­ter, og and­re men­nes­ker.

Pro­sjek­tet er fi­nan­siert av NHO, Spek­ter, Vir­ke, Re­de­ri-for­bun­det og Fi­nans Nor­ge, og jobb­til­bu­det fikk han i form av en per­son- lig vi­deo­hil­sen fra selv­es­te Er­na Sol­berg.

Da val­get stod mel­lom å full­fø­re 2. klas­se på vi­dere­gå­en­de, og tak­ke ja til job­ben, var ikke av­gjø­rel­sen vans­ke­lig: I mars pak­ket Leh­land sek­ken, og vend­te nesa mot ho­ved­sta­den og nye ut­ford­rin­ger.

VEGAN-MA­TEN LOKKET IKKE

Job­ben har in­ne­bært å rei­se rundt i Nor­ge for å få svar på spørs­mål om hvil­ke valg man bur­de ta for seg selv og sam­fun­net i frem­ti­den.

Og Leh­land kan for­tel­le om en svært va­riert ar­beids­hver­dag.

– I for­bin­del­se med spørs­må­let «Hvor­dan blir din helse», skul­le jeg være ve­ga­ner i en uke. Det var ikke så gøy, for jeg els­ker kjøtt og ba­con. Og bare for å de­mon­stre­re hvor idio­tisk jeg syns det­te var, pluk­ket jeg med meg gress fra slotts­par­ken hjem, og kok­te det, sier han.

Ret­ten ble pep­ret, sal­tet og over­øst med ket­chup før Leh­land fan­get spisese­an­sen på ka­me­ra.

– Brek­nings­re­flek­sen min er gans­ke øm­fint­lig. Så der sit­ter jeg. Ale­ne i lei­lig­he­ten i Oslo, spi­ser gress og brek­ker meg, for­ban­na for­di jeg må være ve­ga­ner, ler Leh­land.

REGISSØRDRØMMEN

Ve­ga­ner­kar­rie­ren var­te ikke len­ger enn tre da­ger, men ar­bei­det med Office X fort­set­ter: Leh­land og kol­le­ga Iven Opsahl har blitt bedt om å job­be vi­de­re med spørs­mål fram mot høs­tens stor­tings­valg.

– Hvor ser du deg selv om fem år?

– Mar­keds­fø­ring og kom­mu­ni­ka­sjon er det jeg kan best, og syns er moro, sier Leh­land. Den sto­re drøm­men er å skri­ve ma­nus til en tv-se­rie, og re­gis­se­re den.

– Jeg får se hva som skjer etter det­te pro­sjek­tet, men jeg tror jeg hav­ner i tv-bran­sjen, leg­ger han til.

UREDD

Office X er langt fra den førs­te me­rit­ten Leh­land har på Cv’en. I en al­der av ti star­tet han sin egen nett­avis, og si­den har det gått ra­dig med blant an­net pro­gram­le­der­rol­ler i ra­dio og nett-tv.

Selv tror Leh­land at nøk­ke­len til suk­sess lig­ger i å gri­pe mu­lig­he­ter og prø­ve ut ting, selv om det er skum­melt.

– Jeg syns nord­menn bur­de bli flin­ke­re til å ta ri­si­ko, for når du tri­ves med ri­si­ko ut­vik­ler du også en to­le­ran­se for feil, sier han.

– Blir du noen gang redd?

– Jeg får pa­nikk hvis det kom­mer en ed­der­kopp, sier han lat­ter­mildt. Uto­ver ed­der­kopp­fryk­ten, er han sjel­den redd, men leg­ger til at det hen­der han blir ner­vøs:

– Det er vik­tig å være litt ner­vøs, da tror jeg man pres­te­rer bed­re, sier Leh­land.

På spørs­mål om hva det gøy­es­te han har gjort i sin kar­rie­re er, sli­ter han med sva­ret:

– Jeg har vært hel­dig og fått gjø­re så mye gøy. Men å bli no­mi­nert til årets ra­dio­ta­lent som 15-åring var stort. Jeg vant ikke den pri­sen, men det gjor­de in­gen­ting for jeg syns det var utro­lig gøy å bli no­mi­nert.

FOTO: KRIS­TIN OL­SEN

Cas­per Leh­land (17) har hatt en spen­nen­de vår. Hver­da­gen frem­over blir nok ikke mind­re inn­holds­rik, men ak­ku­rat nå er det som­mer­fe­rie hjem­me på bryg­ga som gjel­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.