Bo­lig­pri­se­ne i Nor­ge falt 0,2 pro­sent i juli

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Bo­lig­pri­se­ne i Nor­ge falt 1,2 pro­sent i juli. Jus­tert for se­song­va­ria­sjo­ner falt pri­se­ne 0,2 pro­sent, vi­ser nye tall fra Eien­dom Nor­ge.

Den sva­kes­te pris­ut­vik­lin­gen i for­ri­ge må­ned had­de Oslo og Bærum. Pri­se­ne de sis­te tolv må­ne­de­ne har ste­get med til sam­men 4,8 pro­sent.

– Bo­lig­pri­se­ne gikk som for­ven­tet ned i juli må­ned. Grun­net fel­les­fe­rien er det­te nor­malt, og sam­men­lig­net med tid­li­ge­re år skil­ler ikke årets juli­må­ned seg ut. Pris­ned­gan­gen i juli blir nor­malt kor­ri­gert inn med en opp­gang i august. Bo­lig­mar­ke­det de sis­te må­ne­de­ne har vært pre­get av et mar­kant pris­fall i Oslo, noe som også har på­vir­ket tal­le­ne na­sjo­nalt, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Chris­ti­an Vam­mer­vold Drey­er i Eien­dom Nor­ge.

Over hele lan­det øker til­bu­det av bo­li­ger, og ikke si­den 2007 er det blitt lagt ut fle­re bo­li­ger til salgs i Nor­ge.

– Det sto­re ut­bu­det av bo­li­ger gjen­spei­les i en mer mo­de­rat pris­ut­vik­ling som er ty­de­lig over hele lan­det. Det­te ven­ter vi kom­mer til å pre­ge mar­ke­det også i må­ne­de­ne som kom­mer, sier Drey­er.

Mens Moss had­de ster­kest bo­lig­pris­ut­vik­ling i juli, med 0,3 pro­sent, had­de Oslo og Bærum et pris­fall på 2,8 pro­sent. Det sis­te året er pris­veks­ten i Moss 10,8 pro­sent, mens pris­ut­vik­lin­gen i Hauge­sund var sva­kest i hele lan­det med en ned­gang på 0,5 pro­sent.

– Tolv­må­ne­ders­veks­ten i de sto­re by­ene, og da spe­si­elt i Oslo, er mar­kant la­ve­re enn på len­ge. Vi for­ven­ter en fort­satt ned­gang i ho­ved­sta­den de nes­te må­ne­de­ne, og den mo­de­ra­te pris­ut­vik­lin­gen vil ved­vare i sto­re de­ler av lan­det, sier Drey­er.

Han sier man­ge bo­lig­sel­ge­re nå må ta inn over seg rea­li­te­te­ne i bo­lig­mar­ke­det.

– Et stør­re ut­bud av bo­li­ger i sto­re de­ler av lan­det be­tyr at man­ge bo­lig­sel­ge­re må jus­te­re ned sine pris­for­vent­nin­ger for å få solgt. Det ser ut til at man­ge bo­lig­sel­ge­re i Oslo al­le­re­de har gjort det ved å ak­sep­te­re bud un­der pris­an­tyd­nin­ge­ne, sier Drey­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.