– Hø­res spen­nen­de ut

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Dag­lig le­der Per Ole Pe­der­sen i Ce­mo, som blant an­net le­ve­rer kryd­der, sy­nes kon­sep­tet hø­res spen­nen­de ut.

– Sli­ke sat­sin­ger må man bare øns­ke lyk­ke til. In­nen kryd­der er det et stort spenn med man­ge sma­ker, sier Pe­der­sen.

Ce­mo har 70–

80 uli­ke ty­per kryd­der, med rei­ne kryd­der og blan­din­ger. Han me­ner at selv om mar­ke­det verd­set­ter ny­ska­ping, er det tra­di­sjo­nel­le sma­ker som sel­ger best.

– Folk øns­ker mest kjen­te sma­ker. Sam­ti­dig har vi blitt mer in­ter­na­sjo­na­le og øns­ker å få fram uli­ke sma­ker også i tra­di­sjo­nell smak. Spe­si­elt in­nen bar­be­cue er det man­ge po­pu­læ­re blan­din­ger, sier Pe­der­sen.

Innov­en­tus Sør bi­står i for­ret­nings­ut­vik­ling og å rea­li­se­re ide­er ved å bi­stå med å kom­mer­sia­li­se­re dem. Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Ka­mil­la Shar­ma er fa­sci­nert av his­to­ri­en.

– Det er utro­lig fa­sci­ne­ren­de hvor krea­ti­ve folk er. Folk er all­tid på ut­kikk etter nye sma­ker og opplevelser. Pro­duk­tet er lavt på ka­lo­ri­er og er ve­ge­ta­risk, så det er et be­hov han har fun­net, sier Shar­ma.

Hun sier grün­de­re nett­opp må søke å av­dek­ke be­hov hos kun­de­ne.

– Det vik­tigs­te er å av­dek­ke be­ho­vet og se mar­keds­po­ten­sia­let. Man må fin­ne ut om folk er vil­li­ge til å kjø­pe pro­duk­tet, og her har han ty­de­lig truf­fet, sier Shar­ma.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.