Kvad­ra­tu­rens skjul­te bak­gårds­per­ler

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Tett i tett står de, Pose­by­ens små, hvi­te tre­hus. Lite vet den forbi­pas­se­ren­de hva som skju­ler seg bak inn­gangs­dø­re­ne.

–det er som å kom­me fra gata og inn i en li­ten oase. Det var noe av det vi falt for med det­te hu­set, sier Ru­ne Åmot.

Han sit­ter i bak­går­den i Gyl­den­lø­ves gate 52 sam­men med Rei­dun Sve­stad. Hu­set er fra 1824, og pa­ret flyt­tet inn for tre år si­den.

Ha­gen med det rare i

I ha­gen fin­nes både eple­trær, plomme­tre, pære­tre og bringe­bær­busk. Når barne­bar­na kom­mer på besøk, kan de bolt­re seg i et eget leke­rom i den røde bua i bak­går­den.

– I fjor lag­de vi mas­se eple­ka­ker. Jeg tror fort­satt vi har noen igjen på fry­sen, ler Sve­stad.

I pære­tre­et hen­ger fle­re små bjel­ler hun har tatt med seg fra en rei­se, og som klin­ger når vin­den mel­der seg.

– Ru­ne er glad det ikke blå­ser så ofte, for han er litt lei av ly­den, med­gir hun lat­ter­mildt.

Pære­tre­et har ikke le­vert va­re­ne i år, men i plomme­tre­et litt len­ger borte i ha­gen bug­ner det av kart som om ikke så len­ge vil bli mod­ne, dei­li­ge plom­mer. Og bringe­bær­se­son­gen er også god i år: bus­ken er full av bær.

in­vi­te­rer tu­ris­te­ne inn

Pa­ret kan for­tel­le at de ofte fin­ner nys­gjer­ri­ge tu­ris­ter på dør­stok­ken ved som­mers­tid.

– Av og til har jeg spurt om de har lyst til å kom­me inn og se bak. Det vil de gjer­ne, sier Sve­stad. Fle­re gan­ger har de hatt med tu­ris­ter inn i ha­gen, og re­ak­sjo­nen er ofte for­und­ring over at bak­si­den er så grønn og stor.

– De fles­te som ikke har vært her før, syns det er utro­lig å ha en sånn hage midt i byen, leg­ger Åmot til.

Hu­set har et port­rom som le­der rett fra bak­går­den og ut til gate­plan. En vel­dig grei måte å ge­lei­de tu­ris­ter inn og ut på, av­slø­rer Sve­stad.

Bestem­te seg på fem mi­nut­ter

Bort­sett fra å plan­te noen nye plan­ter og få på plass en plat­ting, har pa­ret gjort lite med bak­går­den etter at de over­tok ei­en­dom­men.

– Hva er det bes­te med en slik bak­gård?

– Å kom­me hit og hvi­le øyne­ne etter jobb. Det er så fre­de­lig her, sier Sve­stad.

– Det er vel­dig stil­le og ro­lig i Pose­byen. Vi bod­de på And­øya før, og syns det var mer bråk der enn her. Det skal godt gjø­res, sier Åmot.

Da de ble opp­merk­som­me på at hu­set var til salgs, var ikke av­gjø­rel­sen vans­ke­lig:

– Vi var på vis­ning en etter­mid­dag, og da­gen etter var hu­set kjøpt. Etter fem mi­nut­ter i hu­set sa jeg til Ru­ne at her vil jeg bo, sier Sve­stad.

Og de har ikke ang­ret si­den.

mo­der­ne og lett­vint

Et lite stein­kast unna, i Gyl­den­lø­ves gate 46, åp­ner In­ger Jo­hanne Bent­zen og Fro­de Marum dø­re­ne inn til en litt an­ner­le­des bak­gårds­opp­le­vel­se.

– Jeg har ikke grøn­ne fing­re, ler Bent­zen. Hun øns­ket seg en hage som ikke kre­ver for mye stell.

Den mo­der­ne bak­går­den er to­delt, med be­tong nær­mest hu­set og plen len­ger ute i går­den.

– Be­ton­gen er vel­dig lett­stelt, det er bare å spy­le bort skit­ten. Ple­nen er mer or­ga­nisk. Vi har na­bo­ens veks­ter som kom­mer over gjer­det, litt bloms­ter i bed­et og ting som gror, sier Marum.

Farge­rike geor­gi­ner er plas­sert i pot­ter rundt om­kring, og ska­per liv og far­ge til ha­gen.

– Men det er in­gen ro­man­tisk oase, det er en vel­dig ef­fek­tiv hage. Lite gress å klip­pe, sto­le­ne står ute hele som­mer­en – vi tren­ger ikke gjø­re så mye, og det er litt skjønt, leg­ger Bent­zen til.

By­ens sis­te ute­do

Da Bent­zen og Marum flyt­tet inn had­de hu­set fra 1700-tal­let ald­ri vært res­tau­rert, slik de fles­te hu­se­ne i Pose­byen er. Det er i ut­gangs­punk­tet ikke lov å byg­ge nye hus

i Pose­byen, men by­an­tik­va­ren så hvor råt­tent alt det gam­le var, og ga dem til­la­tel­se til å byg­ge nytt.

I over­ta­kel­sen fikk de med seg by­ens sis­te ute­do på kjø­pet. Den er nå borte, men pa­ret har for­evi­get doen på et for­heng uten­for bo­den der hage­møb­le­ne stab­les om vin­te­ren.

– Jeg syns det er dei­lig å ha en ko­se­lig hage midt i sen­trum, sier Bent­zen.

– Det bes­te med bak­går­den er at det er så fre­de­lig her. Na­bo­ene er hyg­ge­li­ge, og det er egent­lig gans­ke usje­nert, leg­ger Marum til.

MYE MER ENN BLOMS­TER OG IDYLL

– Når vi hø­rer or­det bak­gård, ten­ker vi på idyll, ro­man­tikk og grøn­ne om­rå­der. Før i ti­den var bak­går­de­ne mye mer enn det, sier Jan Hen­rik Munks­gaard.

Sam­men med ek­te­pa­ret Knut og In­ger Jo­hanne Mæ­sel har han skre­vet fle­re bø­ker i se­ri­en «Rusle­tu­rer i Kvad­ra­tu­ren». Til høsten kom­mer bok num­mer 13 om Kvad­ra­tu­ren til bu­tik­ke­ne.

Selv om de fles­te bak­går­de­ne i dag be­fin­ner seg i bo­lig­om­rå­de­ne i Pose­byen, var det i gam­le da­ger bak­går­der og ha­ger spredt over hele byen.

APOTEKERHAVER, FJØS OG NOR­GES BES­TE BRØNNVANN

– Hu­se­ne har en of­fi­si­ell side ut mot ga­ten, og en pri­vat side bak. Før i ti­den var det går­der, løer, fjøs og stab­bur i bak­går­den, ak­ku­rat som på lan­det, sier Munks­gaard.

Byg­nin­ge­ne lå som en kant­be­byg­gel­se rundt, og in­ne i kvar­ta­le­ne var det sto­re om­rå­der. Snek­ke­re og blik­ken­sla­ge­re had­de sine verk­ste­der her, og apo­te­ke­ren had­de sto­re kryd­der­ha­ver til medi­sinsk bruk.

I bak­går­de­ne var det også brøn­ner, og hver enes­te bak­gård had­de ute­do:

– Det bes­te van­net i Nor­ge fan­tes i brøn­ne­ne i Kris­tian­sand. San­den fil­trer­te mye bed­re her enn and­re ste­der. Og hver enes­te gård had­de et «lo­kum», en do som måt­te frak­tes gjen­nom kjøk­ke­net for å tøm­mes, opp­ly­ser Munks­gaard.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Det spi­rer og gror i bak­går­den i Gyl­den­lø­ves gate 52.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

– Vi er vel­dig mye ute i ha­gen, for­tel­ler Ru­ne Åmot og Rei­dun Sve­stad. Det de li­ker al­ler best er at det er så fre­de­lig.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

I pære­tre­et til høy­re, hen­ger bjel­ler som klin­ger i vin­den. Barne­bar­na ko­ser seg i leke­rom- met i bo­den til ven­st­re når de kom­mer på besøk.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Bjel­le­ne Rei­dun Sve­stad kjøp­te med seg på rei­se pyn­ter opp pære­tre­et i ha­gen.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

På rusle­tur i Kvad­ra­tu­ren: Knut Mæ­sel (til ven­st­re) og Jan Hen­rik Munks­gaard sit­ter på man­ge in­ter­es­san­te fak­ta om de fles­te hu­se­ne de rus­ler for­bi i Kvad­ra­tu­ren.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Bringe­bær­som­mer­en skal visst være god i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.