FAK­TA

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Ani­ne Kierulf

● Ani­ne Kierulf (43) er ju­rist og fag­di­rek­tør ved Nor­ges na­sjo­na­le in­sti­tu­sjon for men­neske­ret­tig­he­ter. Kierulf var tid­li­ge­re fors­ker ved Sen­ter for men­neske­ret­tig­he­ter ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Hen­nes fag­felt er kon­sti­tu­sjo­nel­le spørs­mål, men­neske­ret­tig­he­ter og yt­rings­fri­het.

● Hun har vært råd­gi­ver for Europa­rå­det.

● I 2013 ble Kierulf Natt&dags «Årets stem­me» som «en for­bil­led­lig for­mid­ler av jus i den of­fent­li­ge de­bat­ten, og for­di hun pro­te­ste­rer mot en inn­ad­vendt og be­rø­ringsve­gren­de kultur i aka­de­mia».

● I 2015 ble hun til­delt Nor­ges forsk­nings­råds for­mid­lings­pris for «for å være en vik­tig og tro­ver­dig stem­me i of­fent­lig­he­ten i spørs­mål som an­går men­neske­ret­tig­he­ter og yt­rings­fri­het».

● Sam­me år fikk hun Aka­de­mi­ker­pri­sen for «forsk­ning og en­ga­sje­ment for yt­rings­fri­het og men­neske­ret­tig­he­ter».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.