Det må være lov å ten­ke nytt!

Faedrelandsvennen - - MENING -

Gjen­nom år­ti­er har må­ten å be­hand­le asyl­sø­ke­re / flykt­nin­ger på, vært mer el­ler mind­re uend­ret.

●● Det er der­for in­ter­es­sant at en­kel­te po­li­ti­ke­re – både her til lands og el­lers i Euro­pa – nå vi­ser en viss evne og vil­je til å ten­ke nytt.

Håpe­ful­le mi­gran­ter lok­kes til Nor­ge og Euro­pa på Face­bo­ok, Insta­gram og Twit­ter bl.a. med til­bud på ”pakke­tu­rer”. Men­neske­smug­ling er dess­ver­re blitt en inn­tekts­kil­de i mil­li­ard­klas­sen for kri­mi­nel­le nett­verk, og det lig­ger en utro­lig ky­nis­me bak virk­som­he­ten. De pres­ser mi­gran­te­nes fa­mi­lie for sto­re penge­sum­mer mens de hol­der dem

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.