Bi­stands­mid­ler

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det er med stor in­ter­es­se jeg nå le­ser de­bat­ten om en selv­sten­dig bi­stands­mi­nis­ter i for­kant av det kom­men­de stor­tings­val­get.

●● Vi var man­ge som sterkt ut­ford­ret nå­væ­ren­de re­gje­rings­part­ne­re til å ut­nev­ne en bi­stands­mi­nis­ter.

Man­ge av oss har for­søkt å set­te det po­li­tis­ke en­ga­sje­ment for bi­stands­po­li­tikk på agen­da­en i de sis­te valg kam­pe­ne. Med stor re­spekt for en bred­spekt­ret agen­da for valg­kam­pen, er det ikke til å kom­me bort fra at vår tids al­li­ke­vel størs­te ut­ford­ring er fat­tig­doms­be­kjem­pel­se. Svært man­ge ut­ford­rin­ger i ver­den i dag kan re­la­te­res til for­skjel­len mel­lom rik og fattig, de som sy­nes å ha mu­lig­he­ter, og de som for­tvi­ler i håp­løs­het. Det har vært debatt om pro­sent­sat­sen av na­sjo­nal-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.