Alle hør­te ro­pet!

Faedrelandsvennen - - MENING -

Den fryk­te­li­ge hen­del­sen ny­lig på Sør­lands­sen­te­ret der en an­satt 17-årig pike ble kniv­drept, en 23-årig kvin­ne ble kniv­stuk­ket og lig­ger al­vor­lig ska­det på syke­hus, skyld­tes en 15 års pike som i af­fekt løp gjen­nom sen­te­rets kor­ri­do­rer og skrek etter hjelp!

●● Det ble snart klart at den­ne 15 års jen­ta had­de ropt om hjelp len­ge! Po­li­ti og pres­se had­de hørt ro­pe­ne, bl.a da hun satt på Varodd­bro­en og vil­le ta sitt eget liv. Ro­pet ble hørt av psy­kia­tri­en der hun var til helse­be­hand­ling fle­re gan­ger. Sist var hun på barne­verns­in­sti­tu­sjon i Evje og Horn-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.