Kaldt gufs

Faedrelandsvennen - - MENING - TRYG­VE BLØRSTAD, le­der Rødt Man­dal KJELL PE­DER­SEN

Nazi­pa­ra­den i Mar­kens har med ret­te ført til et stort en­ga­sje­ment blant by­ens bor­ge­re og lan­det for øv­rig.

●● Man­ge har yt­ret sine me­nin­ger om både na­zis­te­ne og po­li­ti­ets hånd­te­ring. Jeg fin­ner det helt ufat­te­lig at det kan for­fek­tes sli­ke tan­ker som de den­ne be­ve­gel­sen er byg­get på. Slikt hø­rer etter min me­ning ikke hjem­me i vårt de­mo­kra­ti. En vik­tig for­ut­set­ning for et de­mo­kra­ti er yt­rings­fri­he­ten. Men den­ne fri­he­ten må etter mitt skjønn også ta hen­syn til om yt­rin­ger fø­rer til frykt hos og sji­ka­ne av grup­per og en­kelt per­soner.

Det er det ikke tvil om at me­nin­ge­ne til ny­na­zis­te­ne gjør. Sji­ka­ne av for ek­sem­pel ho­mo­fi­le og ra­sis­me er dess­uten straffbart i hen­hold til norsk lov.

Som tid­li­ge­re po­liti­mann vil jeg si litt om po­li­ti­ets hånd­te­ring av de­mon­stra­sjo­nen. Det jeg me­ner det er all grunn til å kri­ti­se­re po­li­ti­et (le­del­sen) for, er at det ikke ble kalt inn sto­re nok res­sur­ser til at pa­ra­den kun­ne stan­ses før den kom i gang. I føl­ge opp­lys­nin­ger i pres­sen, viss­te po­li­ti­et om at na­zi­e­ne var på veg til Kr. Sand klok­ken 0700 den ak­tu­el­le da­gen. Med god etter­ret­nin­gen bur­de det vært mu­lig å ha for­ut­sett hva som vil­le skje før den det­te tids­punkt også. Det ble, igjen iflg. pres­sen, til­budt res­sur­ser fra øst som var sam­let i til­fel­le be­hov i Fred­rik­stad. I til­legg fin­nes vel noen res­sur­ser i Ag­der og nær­om­rå­det. Har det­te noe med øko­no­mi å gjø­re? Ikke så uten­ke­lig.

Når det­te ikke ble gjort, fin­ner jeg in­gen grunn til å kri­ti­se­re po­li­ti­et i Kris­tian­sand for hånd­te­rin­gen av sa­ken. Når plut­se­lig pa­ra­den var i gang i en over­fylt Mar­kens­gate, had­de det sted­lig po­li­ti­et få valg.

En kon­tant inn­gri­pen, med ek­sis­te­ren­de res­sur­ser, vil­le lett ført til sto­re tu­mul­ter som igjen lett kun­ne med­ført skader på men­nes­ker og eien­dom med ufor­ut­sig­ba­re kon­se­kven­ser. og koran­sko­ler hvor med­lem­me­ne blir hjerne­vas­ket av eks­tre­me ima­mer. Ja da vil det bare bli fle­re og fle­re høy­re-eks­tre­me. Ikke nød­ven­dig­vis ny­na­zis­ter, men van­li­ge nord­menn som skjøn­ner at islam er en mye far­li­ge­re ideo­lo­gi for et fritt Nor­ge enn noe an­net.

Ap, med alle sine mus­lim­med­lem­mer, tryk­ker valg­pla­ka­ter på ara­bisk! Jeg trod­de at for å få stemme­rett i Nor­ge så er det en for­ut­set­ning å kun­ne språ­ket, og være norsk stats­bor­ger, så hvis du ikke kan språ­ket så kan du ikke få stats­bor­ger­skap. Men der har jeg ty­de­lig­vis tatt feil.

Så kjæ­re nord­menn, med øns­ke om at Nor­ge skal fort­set­te å være norsk, Ikke stem Ap.

Inn­leg­get er for­kor­tet. Red.

FOTO: JARLE MAR­TIN­SEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.