Ok­ku­pa­sjon av Tor­vet i Kris­tian­sand

Faedrelandsvennen - - MENING - MIRA SVARTNES THORSEN

Vi kre­ver svar og hand­ling fra po­liti­di­rek­tø­ren, jus­tis­mi­nis­te­ren og stats­mi­nis­te­ren.

●● Hen­del­se­ne i Kris­tian­sand lør­dag 29.07 gir grunn til be­kym­ring. At vol­de­li­ge og eks­tre­mis­tis­ke grup­pe­rin­ger får ok­ku­pe­re tor­get i Nor­ges 5. størs­te by, sen­der tan­ke­ne til­ba­ke til 1939.

Når sko­ler­te pro­vo­ka­tø­rer får fritt lei­de, er det grunn til å tro at nes­te gang vi ser dem blir de enda mer selv­sik­re, enda mer ut­ford­ren­de og at volds­bru­ken es­ka­le­rer helt til po­li­ti­et set­ter en ty­de­lig stop­per for dis­se grup­pe­nes hand­lings­rom.

Vi øns­ker der­for svar på føl­gen­de spørs­mål fra po­liti­di­rek­tør Odd Reidar Hum­le­gård, jus­tis­mi­nis­ter Per-wil­ly Amund­sen og stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg:

1. Hvor­dan skal po­li­ti­et sik­res res­sur­ser til å møte eks­tre­mis­tisk ok­ku­pa­sjon av of­fent­li­ge rom i frem­ti­den?

2. Er det lik­het for lo­ven, når pres­ter ileg­ges 22 da­ger i ar­res­ten for å sit­te på gress, skue­spil­le­re på­set­tes hånd­jern for å stå fast i møte med frem­me­de ok­ku­pan­ter, mens ok­ku­pan­te­ne es­kor­te­res av po­li­ti­et i fle­re kilo­me­ter?

3. Hva har jus­tis­mi­nis­te­ren tenkt å gjø­re for å hind­re både den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sen, ISIS og lik­nen­de or­ga­ni­sa­sjo­ner i å sen­de agen­ter til Nor­ge for å re­krut­te­re fot­sol­da­ter?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.