«Først kom de for at...»

Faedrelandsvennen - - MENING - KAREN GAUSLAND, Hø­våg/dan­mark STÅLE SIGERSVOLD

«Først kom de for at...» er et digt skre­vet af Mar­tin Niemöl­ler, tysk præst. Niemöl­ler blev ar­res­te­ret af Ges­ta­po i 1937 sad i kon­cen­tra­tion­slejr fra 1938 og blev be­fri­et i 1945.

●● Dig­tet hand­ler om, hvor­dan Nazi-tysk­lands re­ge­ring med magt fjer­ne­de sine po­li­tis­ke og ideo­lo­gis­ke mod­stan­de­re. Dig­tets jeg­per­son ser med pas­si­vi­tet på, at and­re grup­per bli­ver ud­valgt og af­hen­tet, men rea­ge­rer ikke, da det ikke be­rø­rer ham per­son­ligt. Først da jeg-per­sonen selv bli­ver ud­valgt, ind­ser han pro­ble­met, men da er det for sent.

«Først kom de for at ta­ge kom­mu­nis­ter­ne, men jeg pro­te­ste­re­de ikke, jeg var jo ikke kom­mu­nist. Da de kom for at ar­res­te­re fag­for­enings­mæn­de­ne, pro­te­ste­re­de jeg ikke, jeg var jo ikke fag­for­enings­mand. Da de spær­re­de socia­lis­ter­ne in­de, pro­te­ste­re­de jeg ikke, jeg var jo ikke socia­list. Da de spær­re­de jø­der­ne in­de, pro­te­ste­re­de jeg ikke, jeg var jo ikke jøde. Da de kom efter mig, var der ikke fle­re til­ba­ge til at pro­te­ste­re.»

Mar­tin Niemöl­ler (1892-1984)

Men for oss and­re som fort­satt har be­holdt ev­nen til å tvi­le og re­flek­te­re, er det vik­ti­ge­re å spør­re hva vi skal gjø­re for å be­gren­se opp­merk­som­he­ten det­te får.

Jeg vil rose po­li­ti­et for de­res hånd­te­ring av de­mon­stra­sjo­nen. Etter min me­ning gjor­de de det enes­te rik­ti­ge. Po­li­ti­et lot gjen­gen av skrå­sik­re ta­pe­re pas­se­re med minst mu­lig støy. Dess­ver­re har me­nings­mot­stan­de­re og media gitt opp­trin­net mye opp­merk­som­het. På tir­dag og ons­dag had­de Fedre­lands­ven­nen ikke mind­re enn syv ful­le si­der bare til det­te. Også and­re medi­er har om­talt det­te bredt og fyl­dig. Og det var selv­føl­ge­lig det­te de øns­ket.

Men er det den­ne grup­pa som skal leg­ge pre­mis­se­ne for den po­li­tis­ke de­bat­ten gjen­nom den opp­merk­som­het mot­stan­der­ne kla­rer å gi dem. Jeg tror vårt de­mo­kra­ti uten pro­ble­mer kla­rer å hånd­te­re sli­ke de­mon­stra­sjo­ner uten å på­vir­kes av det.

Jeg ber der­for at po­li­ti­et på for­hånd vil sen­de ut en mel­ding nes­te gang de kom­mer, slik at po­li­ti­et kan lede føl­get gjen­nom folke­tom­me ga­ter, uten bil­der el­ler om­ta­le i media. Da kan vi møte det­te grum­set med det tau­se sva­ret. For så mye er bud­ska­pet de står for verdt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.