Det tau­se sva­ret

Faedrelandsvennen - - MENING -

Lør­dag for­mid­dag mar­sjer­te 70 ny­na­zis­ter gjen­nom Mar­kens med po­liti­bi­ler foran og bak. Det­te har gitt dem mye opp­merk­som­het og skapt opp­gitt­het og sin­ne for po­li­ti­ets handle­måte.

●● Ma­ga­si­net Ex­po i Sve­ri­ge har undersøkt bak­grun­nen til de svens­ke del­ta­ker­ne i føl­get og fun­net at fles­te er vold­skri­mi­nel­le, ein­stø­in­ger og so­si­al ta­pe­re. Tro­lig står det ikke bed­re til med de nors­ke og fins­ke del­ta­ker­ne. En gjeng med in­di­vi­der som ikke har hatt lett for å til­pas­se seg sam­fun­net og som der­for har fun­net en plass for sin mis­nøye i et fel­les­skap som sprer hat og split­tel­se. Uten å være alt­for for­doms­full vi­ser bil­de­ne at fle­re ser slik ut. Det er be­tryg­gen­de at det­te fel­les­ska­pet er så lite og spredt at de måt­te ha for­sterk­nin­ger fra Sve­ri­ge og Fin­land for å stab­le sam­men 70 fane­bæ­re­re til de­mon­stra­sjo­nen.

Fi­lo­so­fen Ber­nard Rus­sell har en­gang sagt:

«Pro­ble­met med ver­den i dag er at de dum­me er så skrå­sik­re på alt, og de klo­ke så ful­le av tvil».

Det­te si­ta­tet pas­ser godt på hvem de er og yt­rin­ge­ne de fram­fø­rer. Løs­nin­gen er tro­lig ikke å for­by sli­ke me­nin­ger, selv om de både er dum­me og dem som fram­fø­rer det­te fram­står som både umod­ne og skrå­sik­re. Me­nin­ge­ne blir ikke borte med det. De skrå­sik­re vil fort­satt mene det de sier, og vil fort­satt bru­ke sin de­mo­kra­tis­ke rett til å vise hva de står for.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.