Litt av hvert

Faedrelandsvennen - - MENING -

Ap, SV, Ven­st­re. Det er utro­lig hvor høyt de skri­ker, og gir seg ende over når ny­na­zis­te­ne fikk lov til å mar­ke­re sitt syn i Kris­tian­sand. Jeg li­ker hel­ler ikke ny­na­zis­ter, men er det ikke yt­rings­fri­het her i lan­det?

●● El­ler gjel­der den bare for venstre­si­den, isla­mis­ter, og inn­vand­re­re? Jeg hør­te ikke en enes­te av de oven­nevn­te pro­te­ste­re da isla­mis­te­ne i Oslo de­mon­strer­te i ga­te­ne og skrek at de skul­le dre­pe alle oss van­tro.

Ap vil gi mer pen­ger til be­kjem­pel­se av «høy­re-eks­tre­me» mil­jø­er, iflg Ha­dia Tajik. Men hvor­dan har Ap tenkt å stop­pe «høy­re-eks­tre­me»?

Jeg tror ikke man­ge av po­li­ti­ker­ne har skjønt hvor­for dis­se mil­jø­ene vokser fram. Men så len­ge de som sty­rer her i lan­det, kan­skje av frykt for å for­nær­me noen, har latt isla­mi­se­rin­gen få fritt spille­rom i fle­re og fle­re sam­men­hen­ger, i sko­ler, barne­ha­ger, og det of­fent­li­ge rom, i for­sva­ret og po­li­ti­et, byg­ging av mos­ke­er

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.