Yt­rings­fri­he­ten

Faedrelandsvennen - - MENING - TOR STÅLE STÅLESEN

Etter at den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sen de­mon­strer­te i Kris­tian­sand har de­bat­ten vir­ke­lig tatt av både i avi­ser, TV og på so­si­al medi­er.

●● Ny­na­zis­ter, som den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sen ty­de­lig­vis er, har en ideo­lo­gi som går ut på å spre frykt. De bru­ker både ver­ba­le og fy­sis­ke trus­ler som virke­mid­del for å opp­nå frykt i be­folk­nin­gen. Der­som jeg ikke tar helt feil så har vi en straffe­lov som inne­hol­der lov­be­stem­mel­ser om nett­opp det med trus­ler og frykt.

Det er to be­stem­mel­ser i straffe­lo­ven som kan være ak­tu­el­le når det gjel­der trus­ler. Det sies i straffe­lo­ven § 227 at man kan straf­fes med bø­ter el­ler feng­sel inn­til 3 år der­som man truer med en straff­bar hand­ling, og at det­te er eg­net til å frem­kal­le al­vor­lig frykt.

Etter straffe­lo­ven § 390a kan man straf­fes med bø­ter el­ler feng­sel i inn­til 2 år der­som man ved skrem­men­de el­ler plag­som opp­tre­den kren­ker en an­nens fred. I til­legg har vi Straffe­lo­vens § 185 som set­ter for­bud mot å set­te frem dis­kri­mi­ne­ren­de el­ler hate­ful­le yt­rin­ger over­for and­re men­nes­ker på grunn av de­res hud­far­ge, na­sjo­na­le el­ler et­nis­ke opp­rin­nel­se. Sym­bo­ler reg­nes også som en yt­ring. Det be­tyr at det kan være straffbart å bru­ke for ek­sem­pel et hake­kors­flagg el­ler en Kkk-uni­form på of­fent­lig sted, el­ler å frem­set­te lig­nen­de type yt­rin­ger som flag­get el­ler sym­bo­let re­pre­sen­te­rer. Hvis noen bru­ker en Kkk-uni­form på of­fent­lig sted og det­te blir an­meldt til po­li­ti­et, må po­li­ti­et fore­ta en vur­de­ring av om straffe­lo­vens reg­ler er brutt, og om vil­kå­re­ne for å ileg­ge straff er til­ste­de. Brudd på straffe­lo­ven § 185 kan straf­fes med bot el­ler feng­sel i inn­til 3 år.

Ut fra det­te per­spek­ti­vet gjør jeg mine re­flek­sjo­ner om hva som bør være en al­min­ne­lig opp­fat­ning av yt­rings­fri­het og hånd­he­vel­se av lo­ven. Den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sen had­de til­lyst en de­mon­stra­sjon i Fred­rik­stad. Etter det jeg har for­stått var den­ne meldt til po­li­ti­et der og de had­de ikke gitt til­la­tel­se. Av­sla­get skal som ut­gangs­punkt be­grun­nes og jeg ser ikke bort fra at kan­skje po­li­ti­et har nek­tet or­ga­ni­sa­sjo­nen si­den de helt klart sig­na­li­se­rer en hold­ning som åpen­bart er med på å ska­pe frykt og ikke minst , er skrem­men­de og plag- som i for­hold til al­min­ne­lig ro og or­den. Med and­re ord har po­li­ti­et fat­tet en be­slut­ning som, etter min me­ning, er av fore­byg­gen­de art i for­hold til ro og or­den.

Alt ty­der på at den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sen har for­stått av­sla­get og der­for unn­latt å gjen­nom­føre de­mon­stra­sjo­nen, el­ler at de rett og slett var red­de for at over­mak­ten vil­le bli for stor der­som de gjen­nom­før­te uten til­la­tel­se. Det var tross alt 300 po­liti­folk i be­red­skap og som kun­ne set­tes inn som inn­sats. Det de imid­ler­tid gjør er å rei­se til Kris­tian­sand og der gjen­nom­fø­rer der. Hva er det så som gjør oss al­min­ne­li­ge bor­ge­re så opp­rør­te over hen­del­sen og po­li­ti­ets handle­måte i Kris­tian­sand?

Det som jeg tror er til­fel­le og gjengs opp­fat­ning i be­folk­nin­gen er at vi alle er for en yt­rings­fri­het, men det er vans­ke­lig å god­ta at trus­ler om vold, skrem­men­de og plag­som opp­tre­den skal kun­ne god­tas som yt­ring. Jeg tror det­te er en opp­fat­ning som hele Nor­ge kan slut­te seg til og da for­ven­tes det en lik hånd­te­ring av alle po­liti­dis­trikt. Når vi får vite at po­liti­mes­te­ren i Øst har sendt be­skjed til Ag­der po­liti­dis­trikt om sitt av­slags­ved­tak i Fred­rik­stad, at de har mo­bi­li­sert og har 300 po­liti­folk som kan bi­stå Ag­der, så blir det for meg noe ufor­ståe­lig at Ag­der skul­le leg­ge seg på en an­nen lin­je. Alt av re­form­ar­beid i po­li­ti­et har hatt som hen­sikt å ska­pe en ro­bust etat som kan tak­le de ver­ste til­fel­ler og kun­ne stab­le nok res­sur­ser ”på bei­na” i git­te si­tua­sjo­ner. Hvor blir det av en slik etat.

Det må være lov å stil­le spørs­mål til jus­tis­mi­nis­ter, po­liti­di­rek­tør og stats­mi­nis­ter hva vi kan for­ven­te av et po­li­ti opp mot sli­ke or­ga­ni­sa­sjo­ner og hold­nin­ger. Det mest opp­sikts­vek­ken­de er at po­liti­mes­te­ren i Ag­der, som kan­skje har et po­liti­korps som er mest oppe å går på fore­byg­gen­de til­tak i for­hold til ra­sis­me og ra­di­ka­li­se­ring, ikke har sett det­te per­spek­ti­vet og tak­ket ja til res­sur­ser for å stop­pe en slik de­mon­stra­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.