Erlend Rop­stad

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ELI VAN DER EYNDEN

●● Fra Ven­ne­sla, bo­satt i Oslo

●● Mu­si­ker

Hva er din ster­kes­te kul­tur­opp­le­vel­se?

– Hel­dig­vis kan jeg ikke pluk­ke ut én en­kelt opp­le­vel­se, men da jeg var li­ten var de størs­te kicka LPen med Vi­val­dis års­ti­der, den inn­spil­te kas­set­ten med Spring­steens «The Ri­ver» som jeg fikk/tok, da jeg så Pe­der Bal­kes hav­ma­le­ri­er på Na­sjo­nal­gal­le­ri­et og alt stop­pa helt opp og fil­men «E.T.» var også mind­blowing. Sei­ne­re i li­vet var det opp­le­vel­se­ne på rei­ser som mar­ke­det i Mar­ra­kech, da jeg job­ba som fo­to­graf i Co­lom­bia, kunst­opp­le­vel­ser i Bar­ce­lo­na og lett gam­bling i Las Ve­gas. Nå går det mest i rocke­kon­ser­ter.

Hva le­ser du ak­ku­rat nå?

– Ikke no.

Hvil­ken bok kom du ald­ri gjen­nom?

– «Sto­ner» av John Wil­liams. Hva var greia?

Hva vil­le du gjort hvis du var dik­ta­tor for en dag?

– Åpne for valg og inn­føre de­mo­kra­ti. Men først ei lita pa­ra­de foran Slot­tet kan­skje. Litt fråt­sing. For­bud mot mu­sikkon­kur­ran­ser på TV. Så frie valg. Li­ten sta­tue kan­skje. 20–30 me­ter høy. Så valg.

Hvil­ken se­rie MÅ du se?

– «Ga­me of Thro­nes». Den må jeg se. Mest for­di at den må ko­na se.

Hva dri­ver du med ak­ku­rat nå på kul­tur­fron­ten?

– Sen­der den nye pla­ta mi til vi­nyl­pres­sa. 11. august kom­mer førs­te sin­gel, og den he­ter «Det Sto­re Blå». Ja, også spil­ler jeg med ban­det på Ge­ne­ra­len i Rav­ne­da­len på fre­dag.

Hvil­ken låt skul­le du øns­ke du had­de skre­vet? – « Land­locked Blues» med Bright Eyes. Els­ker den.

Hvil­ken per­son vil­le du byt­tet liv med for en dag?

– Et av mine barne­barn som ikke er født enda.

Hvil­ken sang får deg til å dan­se?

– «If you want me to stay» av Sly and the fa­mi­ly Stone. Jeg ble kas­ta ut av en natt­klubb i Australia ei gang for­di jeg dan­sa for bra til den. Vak­ta sa «Your dan­cing is so damn good you make all the ot­hers look bad!». Han sa ikke det. Han bare kas­ta meg ut.

Hva kun­ne vært bed­re med kul­tur­byen Kris­tian­sand?

– Fle­re folk på kon­ser­ter er jo ald­ri feil. Spe­si­elt de som hol­des på 4. august i år. I Rav­ne­da­len.

Hva er din størs­te guil­ty plea­sure?

– Bare plea­su­res her. In­gen guilt.

Hva ang­rer du mest på?

– At jeg ikke nevn­te kon­ser­ten i Rav­ne­da­len fle­re gan­ger i det­te intervjuet.

Nevn en skjell­set­ten­de opp­le­vel­se.

– Jeg kjøp­te en hvit Fen­der Strato­cas­ter hos In­ge Dipp­ner for kon­fir­ma­sjons­pen­ge­ne. Li­vet mitt ble ald­ri det sam­me. Sann his­to­rie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.