Nytt på strømme­fron­ten i august

Lat­ter, dra­ma, spen­ning, og en su­per­helt el­ler to, er blant det som står på se­rie­me­ny­en til Net­flix.

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

til å ope­re­re mest ale­ne, i en og sam­me se­rie. Men når grup­pen The Hand vil jev­ne New York med jor­den, må de sam­ar­bei­de. Selv­es­te Si­gour­ney Wea­ver har skurke­rol­len.

●● 25. august får vi se­ri­en «Di­sjointed» fra ska­pe­ren av blant an­net «Two And A Half Men», «The Big Bang Theory» og «Dhar­ma & Greg», Chuck Lor­re, med fa­bel­ak­ti­ge Kat­hy Ba­tes i ho­ved­rol­len. Se­ri­en hand­ler om Ruth, som etter å ha kjem­pet for å le­ga­li­se­re mari­hua­na, en­de­lig kan leve ut drøm­men om å eie en bu­tikk som lov­lig kan sel­ge va­re­ne.

●● Sam­me dag er det også klart for en skik­ke­lig spen­nings­se­rie. «The Mist» er ba­sert på no­vel­len med sam­me navn av Step­hen King og fil­men fra 2007, og hand­ler om en mys­tisk tåke som sni­ker seg sak­te inn­over byen Brid­ge­vil­le i Mai­ne. In­ni tå­ken skju­ler det seg uli­ke monst­re som an­gri­per alt som rø­rer på seg. Hvor­dan be­skyt­te seg mot noe du ikke kan se?

●● I til­legg blir det noen gle­de­li­ge gjen­syn. Min fa­vo­ritt er nok den stjerne­spek­ke­de se­ri­en «Wet Hot Ame­ri­can Sum­mer: Ten Years La­ter» som har pre­miere al­le­re­de 4. august. I den and­re se­son­gen har det gått ti år og det er klart for gjen­for­ening på Camp Fi­rewood. Vi får et inn­blikk i hvor­dan liv­e­ne de­res har ut­ar­tet seg si­den sist, og etter trai­le­ren å døm­me har de ikke blitt noe ro­li­ge­re.

FOTO: SAEED ADYANI/NET­FLIX

Bil­det er fra «Wet Hot Ame­ri­can Sum­mer: Ten Years La­ter».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.