Finsk film­kunst

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CATHRINE SORDAL

DRA­MA/SORT KO­ME­DIE «Den and­re si­den av hå­pet»

Fin­land 2017 9 år

Kau­ris­mäki er kjent for sin bek­svar­te hu­mor, bruk av sa­ti­re og sin mi­ni­ma­lis­tis­ke for­tel­ler­stil.

«Den and­re si­den av hå­pet» er noe ly­se­re enn hans tid­li­ge­re fil­mer, men den tref­fer der den skal.

Han fort­set­ter te­ma­tik­ken fra «Le Hav­re» (2011) hvor en afri­kansk gutt som kom­mer til Frank­ri­ke får uven­tet hjelp av en sko­pus­ser.

I hans ny­es­te film kom­mer Kha­led (Sher­wan Haji) fra Sy­ria hvor han har mis­tet alt, til Fin­land for å søke asyl. Etter å ha fått av­slag på søk­na­den, røm­mer han og mø­ter til­fel­dig­vis den tid­li­ge­re salgs­man­nen Wiks­tröm (Sa­kari Kuos­ma­nen) som nett­opp har kjøpt en mind­re suk­sess­full re- stau­rant. Wiks­tröm hjel­per Kha­led med både jobb og hus­ly, og sam­men med de and­re kol­le­ga­ene på res­tau­ran­ten, Den gyl­ne halv­li­ter, prø­ver de ut nye kon­sep­ter som sushi med salt­sild og en kilo wa­sa­bi.

Den sær­eg­ne film­ska­pe­ren som nek­ter å bli di­gi­tal men sver­ger til 35mm-film, vant Sølv­bjør­nen for bes­te regi un­der film­fes­ti- va­len i Ber­lin. Hvor han for øv­rig an­non­ser­te at det­te var hans sis­te film, noe jeg hå­per ikke stem­mer. Hans vi­su­el­le ut­trykk er like mi­ni­ma­lis­tisk som for­tel­ler­sti­len, han blan­der gjer­ne det mo­der­ne med re­tro, og hans ny­de­li­ge bruk av kom­po­si­sjo­ner og far­ger ska­per ufor­glem­me­li­ge bil­der som fes­ter seg på nett­hin­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.