Fan­tasi­full og ac­tion­pak­ket

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CATHRINE SORDAL

ACTION/EVEN­TYR/SCI-FI «Valerian and the City of a Thousand Planets»

USA 2016 9 år

Luc Bes­son har le­vert en rek­ke fil­mer med va­rie­ren­de kva­li­tet si­den hans film­per­le «The Fifth Ele­ment». Med hans ny­es­te film er han i alle fall i nær­he­ten av der han var.

For «Valerian and the City of a Thousand Planets» vi­ser at film­ska­pe­ren har fan­ta­si­en i be­hold, og ikke minst hu­mo­ren.

I sen­trum av his­to­ri­en fin­ner vi de unge part­ner­ne Valerian (Da­ne De­haan) og Laureline (Ca­ra De­leving­ne). De job­ber for re­gje­rin­gen som spe­sial­sol­da­ter, og har som opp­drag å gjen­fin­ne en sjel­den gjen­stand som har duk­ket opp på svarte­bør­sen. Men det som i star­ten vir­ket som et en­kelt opp­drag, av­dek­ker en gru­som hen­del­se som noen i de­res egne rek­ker har prøvd å dek­ke over. Alt det­te blir ikke mind­re kom­pli­sert av at det hele fore­går i Alpha, en in­ter­galak­tisk by som su­ser gjen­nom ver­dens­rom­met, og som hu­ser fle­re tu­sen ar­ter i til­legg til men­nes­ker.

Fil­men er fan­tasi­full og far­ge- rik, et skik­ke­lig science fic­tion­even­tyr. Hoved­per­sone­ne har fin kje­mi, og gir fil­men noe nært og ekte midt oppi alle ac­tion­sce­ne­ne og de fan­tasi­ful­le inn­sla­ge­ne. Ma­nu­set er til ti­der noe man­gel­fullt, og den er i over­kant lang med sine 2 ti­mer og 16 mi­nut­ter, men den er ab­so­lutt un­der­hol­den­de hvis du li­ker sci-fi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.