Årets ku­les­te film

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CATHRINE SORDAL

ACTION/KO­ME­DIE/KRIM «Baby Dri­ver»

USA 2017 15 år

«Baby Dri­ver» er de­fi­ni­tivt den ku­les­te fil­men så langt i år, og uten tvil fil­men med det bes­te sound­track­et.

Her er det bare å hol­de seg fast (for det går gans­ke fort i svin­ge­ne) og nyte tu­ren.

Baby (An­sel El­gort) er su­per­flink til å kjø­re bil på tross av sin unge al­der. Dess­ver­re har han hav­net i klør­ne på kri­mi­nel­le og tvin­ges til å kjø­re flukt­bi­le­ne de­res un­der en rek­ke al­vor­li­ge for­bry­tel­ser. Da han mø­ter og for­els­ker seg i De­bora (Li­ly Ja­mes) be­stem­mer han seg for å røm­me, men det skal vise seg å bli vans­ke­li­ge­re enn han tror.

Plut­se­lig har han både far­li­ge kri­mi­nel­le og po­li­ti­et etter seg, og det er ikke sik­kert han kla­rer å kjø­re fra pro­ble­me­ne.

Ma­nus­for­fat­ter og re­gis­sør Ed­gar Wright («Hot Fuzz», «Shaun of the De­ad») har skapt nok en ori­gi­nal film, som over­ras­ker og un­der­hol­der. Han har skapt noen kule ka­rak­te­rer og et en­ga­sje­ren­de plott. Jon Hamm («Mad Men») kler vir­ke­lig skurke­rol­len, det sam­me gjør Ja­mie Foxx, men fil­mens ho­ved­stjer­ne er helt klart An­sel El­gort («The Fault in Our Stars», «Di­ver­gent»).

Han kla­rer kunst­styk­ket å både være kul og klø­ne­te på sam­me tid, og med all den fa­bel­ak­ti­ge mu­sik­ken er det umu­lig å ikke la seg rive med mens luk­ten av svidd gum­mi for­me­lig si­ver gjen­nom ler­re­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.