50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

4. AUGUST 1967

●● I de se­ne­re år har lege­vi­ten­ska­pen re­gist­rert en ny far­sott - Beatle­ma­ni­en. Den ram­mer for­trinns­vis ten­årin­ger, men skå­ner hel­ler ikke barn un­der og da­mer og her­rer over «ten»-al­de­ren. Fe­no­me­net er ikke nytt. Det er åpen­bart at helt nor­ma­le in­di­vi­der ter seg unor­malt når de be­fin­ner seg i en meng­de som ut­set­tes for sys­te­ma­tisk masse­sug­ge­sjon. Det er in­gen hem­me­lig­het at mu­sikk i dyp, sterk og ens­for­mig ryt­me, har en sær­lig virk­ning på pri­mi­ti­ve men­nes­ker. Jo mer mono­ton ryt­men er og jo leng­re den va­rer, desto ster­ke­re vir­ker den på unge ube­fes­te­de sinn. Mu­sik­ken, flim­ren­de lys, be­ve­gel­se­ne - alt smel­ter sam­men til et hvirv­len­de hele og ut­lø­ser epi­lep­tis­ke masse­an­fall.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.