QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ket land har det na­sjo­na­le topp­nivå­do­me­net .ee?

2. Hvor lig­ger Norsk skog­mu­se­um?

3. Hva gjør An­na Rogn­stad til en historisk per­son?

4. Hvil­ket land var før 1990 delt i to land, der San’a var ho­ved­stad i det ene lan­det, og Aden i det and­re?

5. Hva he­ter Nor­ges størs­te øy?

6. Hva er det in­verte­bra­ter ikke har?

7. Hvil­ket stjerne­tegn er du født i hvis du har burs­dag 8. ok­to­ber?

8. Hvem fant opp sy­ma­ski­nen?

9. Hvil­ken teg­ner lag­de tegne­se­ri­en ”Li­fe in Hell” før han be­gyn­te med ”The Simp­sons”?

10. Hvil­ken sport for­bin­der du med Gjermund Brå­ten, som del­tok i vin­ter-ol i 2014?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.