Spørs­må­let er hvor­dan Tor-kris­ti­an Karl­sen pas­ser i «lil­le Start»?

Han må være nord­man­nen med flest kon­tak­ter i den sto­re fot­ball­ver­de­nen.

Faedrelandsvennen - - SPORT - SPORTSLEDER paal.joer­gen­sen@fvn.no 905 14 446

Tor-kris­ti­an Karl­sen blir ny sports­di­rek­tør i Start.

Som med ny­he­ten om de nye ei­er­ne, fø­rer det­te med seg noe Start har mang­let mye av de sis­te åre­ne. Sårt til­trengt en­tu­si­as­me som gjør at fot­ball­sup­por­te­re på Sør­lan­det kan be­gyn­ne å drøm­me om langt stør­re ting enn opp­rykk­s­kamp i 1. di­vi­sjon. Det er nok et sig­nal om at klub­ben me­ner al­vor på vei­en mot top­pen av norsk fot­ball igjen.

Bare det at Start til­syne­la­ten­de har slått Vå­ler­en­ga i kam­pen om en svært at­trak­tiv sports­di­rek­tør, er pir­ren­de.

Men hvem er han, og hva skjer med Start når han kom­mer inn?

Tor-kris­ti­an Karl­sen har job­bet som spei­der for klub­ber som Wat­ford, Bay­er Le­ver­ku­sen, Hann­over og Ze­nit St. Pe­ters­burg. Det som vir­ke­lig står frem på cv-en hans, er rol­le­ne som både sports­di­rek­tør og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Mona­co, selv om han bare var der i ett år (2012-2013).

Han er eks­pert på over­gangs­mar­ked, for­hand­lin­ger, agent­hånd­te­ring og lo­gis­tikk rundt sig­ne­rin­ger. Han har også er­fa­ring med klubb­drift. Den bre­de bak­grun­nen og hans man­ge rol­ler gjør ham tro­lig til nord­man­nen med flest kon­tak­ter i den sto­re fot­ball­ver­de­nen. Karl­sen er på man­ge må­ter sports­di­rek­tør og spei­der i en og sam­me per­son.

Cv-en hans er svært so­lid, og de som le­ser den må ten­ke hvor­dan Start har fått tak i ham – og hvor- dan han kan pas­se i lil­le Start. Sig­ne­rin­gen er krutt­sterk.

Sam­ti­dig er det noen spørs­mål som må stil­les.

Hvor­for har de høy­pro­fi­ler­te stil­lin­ge­ne han har hatt kun vært for kor­te pe­rio­der? Er han vans­ke­lig å sam­ar­beid med?

Sett uten­fra kan det vir­ke som 42-årin­gen er noe rot­løs.

Etter en rek­ke år som ung spei­der, star­tet han sports­di­rek­tør­kar­ri e ren i Fred­rik­stad i 2005, men gikk etter få må­ne­der på grunn av en dis­putt med ho­ved­tre­ner An­ders Grön­ha­gen. Hans sis­te jobb, i is­ra­els­ke Mac­ca­bi Hai­fa, for­lot han etter kun ett år nå i mai.

Starts mål er å byg­ge lang­sik­tig og tren­ger en som kan leg­ge en sports­lig rød tråd som skal føl­ges i man­ge år frem­over. Jeg tror In­ge André Ol­sen had­de vært en slik per­son. For­hå­pent­lig­vis er TorKris­ti­an Karl­sen også det.

Han pas­ser hel­ler ikke helt inn i Starts bil­de om å være en klubb som ut­vik­ler og sel­ger egen­ut­vik­le­de ta­len­ter. Jeg spår at klub­ben i stør­re grad kom­mer til å hen­te ta­len­ter, både i inn- og ut­land – fra and­re ste­der enn Sør­lan­det.

Kan­skje er det ak­ku­rat det som må til for å løf­te Start mot top­pen, men jeg hå­per de ikke mis­ter fo­kus på å løf­te frem ta­len­ter i re­gio­nen også.

Kla­rer de beg­ge de­ler, sit­ter Start på en vin­ner­opp­skrift.

FOTO: NTB SCANPIX

Tor-kris­ti­an Karl­sen (t.h.) blir Starts nye sports­di­rek­tør. Her fra ti­den hans i den frans­ke stor­klub­ben Mona­co, der han hen­tet tre­ne­ren Clau­dio Ra­nie­ri.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.