Fen i Skan­di­na­via

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅVARD KARL­SEN ha­vard.karl­sen@fvn.no

litt fe­rie for førs­te gang i mitt voks­ne liv. Som­mer­en har all­tid vært en hek­tisk pe­rio­de med over­gangs­mar­ke­det. Der­som jeg ser på kar­rie­ren min, har jeg lært at suk­sess ikke kom­mer med et knips med fing­re­ne, el­ler ved hjelp av en trylle­stav. Det er mye hardt ar­beid som lig­ger bak, sier Karl­sen.

– Når tar du en av­gjø­rel­se om din egen fram­tid?

– De sam­ta­le­ne jeg har hatt i Nor­ge, har på­gått i noen uker. Det vil kom­me en av­kla­ring i lø­pet av kort tid, det kan jeg si, sier Karl­sen.

VIL BYG­GE OPP NOE

Han un­der­stre­ker at det ikke blir en ned­tur å re­tur­ne­re til norsk fot­ball.

– Det er hjem­lan­det mitt, og jeg er opp­tatt av å være med på å byg­ge opp noe. Det er vik­ti­ge­re for meg enn nav­net el­ler status på klub­ben. Det er ak­ku­rat de sam­me virke­mid­le­ne som må til for å ska­pe suk­sess, uan­sett hvor man er, sier Karl­sen.

Iføl­ge TV 2 har Karl­sen tak­ket nei sam­me stil­ling i Vå­ler­en­ga.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.