Me­ner det er sann­syn­lig med fle­re de­mon­stra­sjo­ner

Pst-sjef Be­ne­dic­te Bjørn­land ven­ter fle­re de­mon­stra­sjo­ner fra høyre­eks­tre­me. Men den størs­te ter­ror­trus­se­len kom­mer fort­satt fra isla­mis­ter.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Pst-sjef Be­ne­dic­te Bjørn­land vur­de­rer det som sann­syn­lig med fle­re de­mon­stra­sjo­ner med ut­gangs­punkt i det høyre­eks­tre­me mil­jø­et i ti­den som kom­mer.

– Vi vur­de­rer det som sann­syn­lig at vi vil stå over­for de­mon­stra­sjo­ner med ut­gangs­punkt i det høyre­eks­tre­me mil­jø­et også i ti­den som kom­mer, sier le­der for Po­li­ti­ets sik­ker­hets­tje­nes­te, Be­ne­dic­te Bjørn­land, til Fædre­lands­ven­nen.

Og med de­mon­stra­sjo­ner kan det opp­stå vol­de­li­ge sam­men­støt med me­nings­mot­stan­de­re. PST­sje­fen sier mil­jø­et fram­står bed­re or­ga­ni­sert enn før.

– FOR­NØYD MED INNSATSEN

Sist lør­dag mar­sjer­te 70 høyre­eks­tre­me fra Den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sen gjen­nom Mar­kens. Kri­tik­ken mot po­li­ti­et har vært hard etter de­mon­stra­sjo­nen.

– Når man ev­ner å løse et po­liti­opp­drag uten at det ut­øves vold, at vold es­ka­le­rer, og uten at sik­ker­he­ten til inn­byg­ger­ne er tru­et, så er det slik po­li­ti­et skal for­val­te makt­ap­pa­ra­tet sitt, sier Pst-sjef Be­ne­dic­te Bjørn­land.

Po­li­ti­et i Ag­der sier de fikk de førs­te an­tyd­nin­ger om de­mon­stra­sjo­nen klok­ka 07 lør­dag, etter at svens­ke de­mon­stran­ter ble stop­pet på gren­sen. Bjørn­land vil ikke kom­men­te­re når de fikk vite at ste­det ble Kris­tian­sand.

Po­li­ti­et i Ag­der viss­te ikke at de høyre­eks­tre­me plan­la mar­sjen i Yng­linge­for­enin­gens lo­ka­ler i Kris­tian­sand, som de lei­de al­le­re­de 20. juli. Bjørn­land vil ikke kom­men­te­re om PST kjen­te til lo­ka­let.

– Vise­po­liti­mes­te­ren i Ag­der har tatt selv­kri­tikk i at de ikke viss­te nok og ikke var godt nok for­be­redt. Er det noe PST kun­ne ha gjort an­ner­le­des i den­ne sa­ken?

– Når man står oven­for en de­mon­stra­sjon fra en eks­trem grup­pe, vil bil­det kun­ne for­and­re seg fra dag til dag, time til time, mi­nutt til mi­nutt. Vår jobb er fort­lø­pen­de å for­mid­le bil­det vi ser. Jeg kan ikke se hva vi skul­le gjort an­ner­le­des, men vi må hele ti­den for­sø­ke å lære av er­fa­rin­ger.

– Po­li­ti­et lo­kalt sier de ble tatt på sen­ga?

– Det re­fe­re­rer seg til selve de­mon­stra­sjo­nen og ikke mil­jø­et i Ag­der. Jeg er ikke over­ras­ket over at man sy­nes det kom gans­ke brått. Men jeg har full til­lit til at Pst-led­det som job­ber ut fra Ag­der-po­liti­dis­trikt gjør en god jobb mot de høyre­eks­tre­me in­di­vi­de­ne der nede, sier Be­ne­dic­te Bjørn­land.

IKKE UNDERVURDERING

– Noen vil hev­de at po­li­ti­et un­der­vur­de­rer ri­si­ko­en for vold fra høyre­eks­tre­me og den­ne kon­kre­te or­ga­ni­sa­sjo­nen?

– De fem-seks sis­te åre­ne har vi be­skre­vet trus­sel­bil­det slik at det ikke er noen grunn til å un­der­vur­de­re trus­se­len fra høyre­eks­tre­me. Men det er ikke fra dem vi tror at vi kom­mer til stå oven­for en ter­ror­hand­ling, sier Bjørn­land.

I trus­sel­vur­de­rin­gen for 2017, me­ner PST den størs­te trus­se­len er islams­ke ter­ro­ris­ter og hjem­vend­te frem­med­kri­ge­re.

– Per nå har høyre­eks­tre­me ikke en sterk, sam­len­de ideo­lo­gisk le­der som støt­ter ter­ror som virke­mid­del. Det kan skje volds­hen­del­ser med ut­gangs­punkt i mil­jø­et, men da fra en­kelt­in­di­vi­der el­ler lø­se­re or­ga­ni­ser­te grup­per i rand­so­nen, sier Bjørn­land.

– NOR­GE ER IKKE SVE­RI­GE

Bjørn­land vi­ser til hen­del­ser i for­bin­del­se med den sto­re strøm­men av flykt­nin­ger og asyl­sø­ke­re i 2016.

– Da så man også til­løp til, og gjen­nom­ført, skade­verk og brann­stif­ting på asyl­mot­tak. Det er ikke grunn til å slip­pe mil­jø­et og la være føl­ge med på ut­vik­lin­gen. Inn­vand­ring er en mo­bi­li­se­ren­de kraft for høyre­eks­tre­me, sier Bjørn­land.

I Sve­ri­ge har med­lem­mer av Den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sen blitt dømt for bombe­an­grep mot blant an­net asyl­mot­tak.

– Vi kan ikke sam­men­lig­ne den høyre­eks­tre­me or­ga­ni­se­rin­gen i Nor­ge og Sve­ri­ge. Mil­jø­et er an­ner­le­des, og det har blant an­net sam­men­heng med tryk­ket knyt­tet til asyl­til­strøm­nin­gen i Sve­ri­ge, sier Bjørn­land.

I 2011 sto en høyre­eks­trem bak den så langt enes­te ter­ror­hand­lin­gen i Nor­ge i freds­tid.

– Meg be­kjent var gjer­nings- man­nen ikke or­ga­ni­sert i noe høyre­eks­trem grup­pe el­ler mil­jø. Vi kan ald­ri ga­ran­te­re at vi ikke igjen vil stå oven­for en soloak­tør som med ut­gangs­punkt i en el­ler an­nen form for eks­tre­mis­me, gjør en ter­ror­hand­ling, sier Bjørn­land.

– Me­ner PST at mar­sjen bur­de vært stop­pet, i for­kant el­ler un­der­veis?

– Sett fra ut­si­den ten­ker jeg at når man lø­ser et opp­drag uten at vold skjer el­ler es­ka­le­rer, så er det i ut­gangs­punk­tet et gode. Had­de det kom­met mot­de­mon­stra­sjo- ner ned til Kris­tian­sand med kon­fron­ta­sjon, så er det noe an­net.

– Ten­ker du at den­ne type de­mon­stra­sjo­ner kan for­sva­res ut fra yt­rings­fri­he­ten?

– I Nor­ge har vi ofte valgt å løse det slik at man lar en de­mon­stra­sjon gå, og så hånd­te­rer man even­tu­elt straff­ba­re for­hold etter­på knyt­tet til vold el­ler hate­ful­le yt­rin­ger. Det å stan­se de­mon­stra­sjo­ner uten at det er fare for vol­de­li­ge sam­men­støt med grup­pe­rin­ger, og å kve­le ting før de kom­mer til ut­trykk, er ikke prak­si­sen man har hatt i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.