Søkk­våt Er­na drøf­tet uten­for­skap

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG

I øsen­de regn­vær i sko­gen i Ven­ne­sla dis­ku­ter­te stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg uten­for­skap med Stein­bar Ol­sen og Øystein Sol­li. Hun me­ner det er Nor­ges størs­te ut­ford­ring.

Ven­ne­sla kom­mu­ne har lan­sert ide­en om å bli for­søks­kom­mu­ne for en ny måte å ten­ke trygde­ytel­ser på. I ste­det for at Nav be­ta­ler ut pen­ger til men­nes­ker som har ar­beids­evne, kan pen­ge­ne gå til kom­mu­nen som så for­plik­ter seg til å gi den en­kel­te jobb, en­ten i det of­fent­li­ge el­ler i det pri­va­te.

– Det­te er spen­nen­de tan­ker for å unn­gå at folk blir pas­si­ve, sier stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg. Sam­ti­dig ad­va­rer hun mot stats­fi­nan­sier­te ar­beids­plas­ser som for­tren­ger van­li­ge, lønn­som­me ar­beids­plas­ser.

Hun vi­ser til at man for­søk­te noe av det sam­me på 90-tal­let. Da fikk noen kom­mu­ner til­taks­mid­le­ne og an­svar for å gi folk jobb. Iføl­ge Sol­berg er­far­te man da at kom­mu­ne­ne opp­ret­tet job­ber som for­treng­te lønn­som­me job­ber i privat sek­tor.

– Det er vik­tig at privat sek­tor også er med på det­te. Jeg er helt åpen for å prø­ve nye ting, sier Sol­berg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.