Ble tvun­get ut i jobb

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

Vic­tor Lau­gen (26) fikk val­get: En­ten hal­vert so­sial­hjelp, el­ler ut i jobb. Han valg­te jobb og har ald­ri ang­ret.

Da Vic­tor Lau­gen ble stilt over­for val­get om å få hal­vert so­sial­hjel­pen el­ler å job­be, føl­te han pres­set: Han måt­te ut i ar­beids­li­vet.

– Jeg vil­le jo slett ikke, spe­si­elt ikke da jeg ikke fikk et ar­beid som pas­set meg. Men jeg kun­ne hel­ler ikke mis­te halve stø­na­den, sier 26-årin­gen.

I dag er han lyk­ke­lig over ul­ti­ma­tu­met han fikk for tre år si­den, for det brak­te ham vi­de­re og inn i fast jobb på Mandal Ma­ski­ne­ring.

Fre­dag var ar­beids- og so­sial­mi­nis­ter An­ni­ken Haug­lie i Mandal for å høre hvil­ke er­fa­rin­ger det lo­ka­le Nav-kon­to­ret har hatt med ak­ti­vi­tets­plikt. Fra 1. ja­nu­ar i år ble det­te til­ta­ket inn­ført i alle lan­dets kom­mu­ner, men i Mandal har det­te fun­gert helt si­den 2012.

MAN­GE På SO­SIAL­HJELP

– Vi måt­te ta grep. I vår re­gion er det dob­belt så man­ge unge på so­sial­hjelp i for­hold til res­ten av lan­det. De til­ta­ke­ne vi gjor­de for å få ned det­te an­tal­let, fun­ger­te dår­lig, for­tel­ler Nav-le­der i Mandal, Sis­sel Wiig.

Ak­ti­vi­tets­plikt for so­sial­hjelps­mot­ta­ker­ne un­der 30 år fun­ge­rer slik at du skal møte opp på Nav­til­tak for å få ut­be­talt full stø­nad. Da kan man bli satt til fore­fal­len­de ar­beid i kom­mu­nen el­ler an­nen of­fent­lig in­sti­tu­sjon.

– Jeg ble satt til uli­ke job­ber i kom­mu­nen, som å male. Det lik­te jeg jo ikke, men måt­te, for­tel­ler Vic­tor Lau­gen.

NOEN BRYDDE SEG

Men gans­ke raskt spur­te Nav-vei­le­de­ren hans om det var and­re ting han kun­ne ten­ke seg å hel­ler gjø­re. Og det var å gjen­nom­føre sveise­kurs. Slik ble det.

– Jeg ble om­si­der sett av noen som tok tak i det jeg treng­te, sier han.

Etter hvert hav­net han så på Mandal Ma­ski­ne­ring som an­net pro­du­se­rer bil­de­ler for Vol­vo. Her har han nå hatt fast jobb i to år etter et års prøve­tid.

– Jeg stor­tri­ves. Her er et flott mil­jø, og jeg gjør noe jeg li­ker, sier han.

I Mandal må alle unge som sø­ker so­sial­stø­nad, møte opp på

Nav-til­ta­ket som kal­les Ljos­heim Ser­vice. Til en­hver tid er det åtte ung­dom­mer her som set­tes til uli­ke opp­ga­ver i kom­mu­nen, blant an­net å pluk­ke søp­pel i skjær­går­den.

KLARER MÅLSETTINGEN

De skri­ver un­der på en kon­trakt på at de etter tre må­ne­der skal være i jobb, i ut­dan­nel­se el­ler ha ar­beids­tre­ning.

– 80 pro­sent klarer den målsettingen, for­tel­ler Wiig.

Hun sier at man­ge ung­dom­mer tren­ger å få de kra­ve­ne som lig­ger i ak­ti­vi­tets­plik­ten.

– De al­ler fles­te øns­ker å job­be, de tren­ger bare litt hjelp til å kom­me i gang, sier hun.

KREVENDE

På Mandal Ma­ski­ne­ring er det blant an­net Stein Johansen som tar seg av ung­dom­me­ne som kom­mer dit via Nav-til­tak. De sis­te åre­ne har be­drif­ten tatt imot 11 per­soner på sli­ke til­tak.

– Det kan være krevende. Vi har mang en gang kjørt hjem til dem og nes­ten dratt dem opp av sen­ga for at de skal kom­me seg på jobb. Men med tål­mo­dig­het og krav kom­mer de fles­te seg i ar- beid, for­tel­ler han.

KRAF­TIG NED­GANG

I Mandal har ak­ti­vi­tets­plik­ten ført til at en kraf­tig re­duk­sjon av unge som mot­tar so­sial­hjelp fra 96 per­soner i 2012 til 60 per­soner i dag.

– Det­te for­tel­ler jo at det­te fun­ge­rer. Ak­ti­vi­tets­plikt er ikke inn­ført for å pla­ge so­sial­hjelps­mot­ta­ker­ne, men for­di det hjel­per dem til å få bed­re liv, sier ar­beids- og so­sial­mi­nis­ter An­ni­ken Haug­lie.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Vic­tor Lau­gen i sam­ta­le med ar­beids- og so­sial­mi­nis­ter An­ni­ken Haug­lie (H) på Mandal Ma­ski­ne­ring. Hun er for­nøyd med at det ble inn­ført en na­sjo­nal ak­ti­vi­tets­plikt for de un­der 30 år som mot­tar so­sial­stø­nad.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Vic­tor Lau­gen job­ber i pro­duk­sjons­lin­jen for bil­de­ler på Mandal Ma­ski­ne­ring. Han sier at akt­som­hets­plik­ten for å få so­sial­hjelp bi­dro til å få ham inn i ar­beids­li­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.