Akt­som­hets­plik­ten

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Kom­mu­ne­ne skal stil­le krav om ak­ti­vi­tet for so­sial­hjelps­mot­ta­ke­re un­der 30 år, noe som ble inn­ført fra

1. ja­nu­ar 2017.

● Hen­sik­ten er at når det stil­les vil­kår, skal det bi­dra til å mo­ti­ve­re og på­vir­ke mot­ta­ker­ne av so­sial­hjelp til å kom­me seg ut av en vans­ke­lig livs­si­tua­sjon.

● Ak­ti­vi­te­ten kan gjen­nom­fø­res ved bruk av blant an­net kom­mu­na­le til­tak, stat­li­ge til­tak og til­tak i sam­ar­beid med til­taks­le­ve­ran­dø­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.