Vil tvin­ge fram fritt bru­ke

Fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen vil at bru­ker­ne skal få fritt valg av helse- og om­sorgs­tje­nes­ter og at det ikke skal være opp til hver en­kelt kom­mu­ne å leg­ge til ret­te for den­ne valg­fri­he­ten.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: GEIR CHRIS­TI­AN JOHANNESSEN chris­ti­an.johannessen@fvn.no TEKST: ERLEND IVERSEN SKARSHOLT erlend.iversen.skarsholt@fvn.no

Fre­dag be­søk­te Jen­sen den pri­va­te helse- og om­sorgs­tje­nes­ten Trygg Hjem­me i Kris­tian­sand.

– Jeg me­ner det er en men­neske­rett å kun­ne vel­ge. Hvor­for skal vi ikke gjø­re det der det gjel­der al­ler mest – vår egen helse, sier Siv Jen­sen, parti­le­der for Frem­skritts­par­ti­et.

Hun be­søk­te fre­dag Trygg Hjem­me, Sør­lan­dets størs­te ak­tør in­nen pri­va­te helse- og om­sorgs­tje­nes­ter. Her ga Jen­sen ut­trykk for at hun vil­le gi sli­ke ak­tø­rer inn­pass i alle lan­dets kom­mu­ner.

– Jeg me­ner at alle kom­mu­ner må leg­ge til ret­te for fritt bru­ker­valg. Det bed­rer kva­li­te­ten til tje­nes­te­ne for inn­byg­ger­ne og øker valg­fri­he­ten. And­re par­ti­er øns­ker å re­kom­mu­na­li­se­re over alt, så her står det en vik­tig ideo­lo­gisk kamp, sier Jen­sen.

VANS­KE­LIG SAM­AR­BEID

Dag­lig le­der To­ril Bøh­ler i Trygg Hjem­me gle­det seg over be­sø­ket, og me­ner pri­va­te vil få en be­ty­de­lig rol­le i om­sorgs­sek­to­ren i åre­ne som kom­mer. Hun for­tel­ler at de har et godt sam­ar­beid med det of­fent­li­ge ute i det prak­tis­ke ar­bei­det, men at det er ver­re på høy­ere nivå.

– Vi får ikke til sam­ar­beid på et høy­ere ad­mi­ni­stra­tivt nivå. Det fin­nes in­gen pla­ner, mo­del­ler og pro­sjek­ter ret­tet mot pri­va­te ak­tø­rer, og vi opp­le­ver til­bake­hol­den­het fra Kris­tian­sand kom­mu­ne, sier Bøh­ler.

Trygg Hjem­me le­ve­rer i dag tje­nes­ter til folk som be­ta­ler fra egen lom­me som et til­legg til den hjel­pen de får fra det of­fent­li­ge.

OF­FENT­LI­GE TJE­NES­TE­NE

Bøh­ler øns­ker der­imot å kun­ne til­by tje­nes­ter som det of­fent­li­ge gir i dag.

– Vi er kla­re på at vi øns­ker fritt bru­ker­valg på om­sorgs­tje­nes­ter. Det er det i man­ge kom­mu­ner, men ikke noe sted i Vest-ag­der. I dag kan ikke bru­ker­ne bru­ke privat i ste­det for of­fent­lig le­ve­ran­dør der­som de øns­ker det. Folk øns­ker å vel­ge hvem som skal pleie dem i sitt eget hjem, sier Bøh­ler.

Hun fikk ty­de­lig støt­te fra Jen­sen. – Jeg blir skuf­fet av å høre at det er vans­ke­lig her. Vi må få fritt bru­ker­valg, slik at også de som ikke har råd til å be­ta­le for eks­tra parti­le­der Frp

tje­nes­ter skal kun­ne vel­ge, sier Jen­sen.

PROFITT OG VERDIGHET

Bø­ler me­ner det hand­ler om å kun­ne be­stem­me i eget liv.

– Det er folk som kom­mer inn i ens bo­lig, og å få vel­ge hvem som gjør det­te, gjør at man får verdighet når man blir gam­mel, sier Bøh­ler.

Mot­stan­der­ne vil hev­de at det vil gå ut over bru­ker­ne, når det dri­ves av profitt?

– Jeg er helt uenig. Det er kom­mu­nen som be­ta­ler for tje­nes­ten. Om de le­ve­rer tje­nes­ten selv, el­ler kjø­per den gjen­nom et sel­skap, så er det vik­tigs­te at det er bru­ke­ren som vel­ger tje­nes­ten, sier Jen­sen.

ØNS­KER IKKE PRI­VA­TI­SE­RING

Stor­tings­re­pre­sen­tant Ka­ri Hen­rik­sen (Ap) de­ler ikke Jen­sens be­geist­ring.

– Pri­va­ti­se­ring er ikke nød­ven­dig. Vi i Ar­bei­der­par­ti­et vil ha en of­fent­lig styrt helse- og om­sorgs­tje­nes­te, men vi skal bru­ke pri­va­te når det er be­hov for det. Det skal være styrt øko­no­misk, kva­li­tets­mes­sig og fag­lig gjen­nom det of­fent­li­ge sys­te­met. Kris­tian­sand kom­mu­ne sty­rer for ek­sem­pel sin om­sorgs­tje­nes­te helt og fullt of­fent­lig, har gode tje­nes­ter og le­ve­rer kva­li­tet, sier Hen­rik­sen.

❞ Hvor­for skal vi ikke kun­ne vel­ge der det gjel­der al­ler mest – vår egen helse? SIV JEN­SEN,

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Siv Jen­sen fny­ser av folk som om­ta­ler pri­va­te ak­tø­rer som vel­ferds­pro­fi­tø­rer. Hun me­ner bru­ker­ne må få valg­fri­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.