FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Trygg Hjem­me

● Sør­lan­dets størs­te pro­fe­sjo­nel­le ak­tør in­nen pri­va­te helse- og om­sorgs­tje­nes­ter.

● Star­tet opp i 2005 og dek­ker Aust- og Vest-ag­der, og har rundt 30 an­sat­te.

● Til­byr tje­nes­ter til eld­re, fy­sisk og psy­kisk syke og til psy­kisk ut­vik­lings­hem­me­de.

● Har også ut­vik­let egne til­bud og av­last­ning for per­soner med de­mens og de­res fa­mi­li­er.

● Jan­ne Køhn og To­ril Bøh­ler ei­er hver for seg 35 pro­sent av sel­ska­pet. Tom Edel­hard Ol­sen og Gun­nar Bjørn Slot­ta står for de res­te­ren­de 30 pro­sen­te­ne – for­delt likt på hver av dem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.