– Fø­ler meg mest til bry­de­ri

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ERLEND IVERSEN SKARSHOLT erlend.iversen.skarsholt@fvn.no

Ar­bei­der­par­ti­et øns­ker å sat­se stort på blant an­net vel­ferds­tek­no­lo­gi for at de an­sat­te i hjemme­syke­plei­en skal få bed­re tid til å iva­re­ta de hjelpe­tren­gen­de.

– Sånn som det er nå så fø­ler jeg meg mest til bry­de­ri for de syke­plei­er­ne som hjel­per til her.

Slik opp­le­ves hjemme­syke­plei­en for bru­ker Ani­ta Ham­re. Hun har rev­ma­tis­me og har be­hov for hjelp en­kel­te da­ger.

– Pl­ut­se­lig duk­ker det opp ett el­ler an­net som kan­skje er mer al­vor­lig enn å hjel­pe meg med ting jeg ikke får gjort, men som er greit å få hjelp til for å av­las­te led­de­ne mi­ne, for­kla­rer Ham­re for­tvi­let.

ÉN MILLIARD TIL VELFERD

Ar­bei­der­par­ti­ets stor­tings­re­pre­sen­tant, Ka­ri Hen­rik­sen, kan for­tel­le at det er noe de øns­ker å for­bed­re med de­res «til­lits­re­form».

– Den går ut på å gi an­sat­te i om­sorgs­tje­nes­ten, og syke­hus, stør­re hand­lings­rom. Til å iva­re­ta en­kelt­per­soner på den må­ten som er best, og gir god kva­li­tet. Vi vil ha mind­re de­talj­sty­ring av prak­sis og mer ramme­fi­nan­sie­ring av syke­hu­se­ne. Og ikke så mye så inn­sats­fi­nan­sie­ring, sier Hen­rik­sen.

Hun for­tel­ler at de sam­men med par­te­ne i ar­beids­li­vet øns­ker å se på hvor­dan res­sur­se­ne ho­ved­til­lits­valgt for Fag­for­bun­det i Kris­tian­sand kan bru­kes sam­men med vel­ferds­tek­no­lo­gi på en måte som fri­gjør res­sur­ser til de per­sone­ne som tren­ger det mest.

– Der­for sat­ser vi én milliard over fire år på ny vel­ferds­tek­no­lo­gi. Det tror vi vil være et vik­tig til­tak. Vi øns­ker å fri­gjø­re tid slik at for ek­sem­pel hjemme­syke­plei­er­ne bed­re kan iva­re­ta hel­he­ten knyt­tet til den en­kel­te per­son som tren­ger hjelp og om­sorg.

– Et ek­sem­pel på vel­ferds­tek­no­lo­gi kan være så en­kelt som en stol som he­ves og sen­kes, el­ler så avan­sert som å få et rønt­gen­ap­pa­rat hjem i stua i ste­det for å måt­te ut av hjem­met for å ta et rønt­gen­bil­de.

– FOR LAVE STIL­LIN­GER

Fle­re hel­tids­job­ber, mind­re mål­sty­ring og bed­re bruk av på­rø­ren­de og fri­vil­li­ge er også fo­kus­om­rå­der i Aps sat­sing på eldre­om­sorg.

Therese Løvseth som er ho­ved­til­lits­valgt for Fag­for­bun­det i Kris­tian­sand kan for­tel­le at til­bake­mel­din­ge­ne de får fra an­sat­te i om­sorgs­tje­nes­ten er at ar­beids­da­ge­ne er vel­dig hek­tis­ke.

– De lø­per alt­for fort og har for lave stil­lin­ger. De som bor hjem­me er ofte sy­ke­re, men de har fått sin til­del­te tid før den an­sat­te må løpe til nes­te bru­ker.

– Jeg får til­bake­mel­din­ger på at de som job­ber ofte rei­ser hjem med dår­lig sam­vit­tig­het for­di de ikke har hatt mu­lig­het til å bru­ke eks­tra tid med bru­ke­ren an­net enn å var­me ma­ten el­ler føl­ge dem på do, kan Løvseth for­tel­le.

– Du har tid til å gjø­re det ab­so­lutt nød­ven­digs­te, men den eks­tra­ti­den som bru­ke­ren kun­ne trengt hvor du kan­skje bare hol­der dem i hån­da, el­ler hjel­per til med noe de ikke klarer selv, den fin­nes ikke, sier Løvseth.

Ani­ta Ham­re sy­nes det had­de vært flott der­som hjemme­syke­plei­er­ne hun får på be­søk had­de hatt bed­re tid enn de har i dag.

– I pe­rio­der må jeg ha mye hjelp. Akku­rat nå lig­ger jeg på to gan­ger i uka. De skal være her ett kvar­ter, men det er det vel­dig sjel­den de rek­ker. Det er kjempe­hyg­ge­li­ge folk, men de er na­tur­lig nok stres­set. Jeg får litt dår­lig sam­vit­tig­het for at jeg opp­tar dem, sier Ham­re.

❞ De som bor hjem­me er ofte sy­ke­re, men de har fått sin til­del­te tid før den an­sat­te må løpe til nes­te bru­ker. THERESE LØVSETH,

FOTO: ERLEND IVERSEN SKARSHOLT

Ani­ta Ham­re (55) har rev­ma­tis­me og har måt­tet slut­te å job­be. Hjem­me får hun fle­re gan­ger i uka be­søk av syke­plei­ere. Hun har blitt til­delt 15 mi­nut­ter som ofte ikke er nok til det hun tren­ger hjelp til. Her sit­ter stor­tings­re­pre­sen­tant for Ar­bei­der­par­ti­et Ka­ri Hen­rik­sen til venst­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.