Støt­ter List­haug-ut­ta­lel­se

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Tors­dag ut­tal­te Syl­vi List­haug (FRP) til NRK at man bur­de mel­de fra til UDI der­som man viss­te el­ler mis­tenk­te at flykt­nin­ger be­søk­te lan­det de had­de flyk­tet fra. Knut Arild Harei­de (KRF) gikk hardt mot ut­ta­lel­se­ne, og men­te inn­vand­rings- og in­te­gre­rings­mi­nis­te­ren opp­ford­ret til an­gi­ve­ri. Siv Jen­sen gir List­haug full støt­te.

– Jeg støt­ter det. Jeg skjøn­ner at noen prø­ver å vri det mot an­gi­ve­ri, men de har mis­for­stått hva som skjer her. Vi må vite hva som er ut­gangs­punk­tet. Det er men­nes­ker som har flyk­tet fra et an­net land for­di det ikke er trygt nok å være der. Hvis man li­ke­vel fin­ner det trygt nok å rei­se hjem når det ikke er lov, er det det grunn- leg­gen­de pro­ble­met. Vi bru­ker sto­re pen­ger på å be­skyt­te dis­se men­nes­ke­ne, sier Jen­sen.

I det sis­te har det også de­bat­ten gått mel­lom po­li­ti­ke­re som me­ner nors­ke ver­di­er er un­der press, og sen­tra­le po­li­ti­ke­re har kap­pet om å de­fi­ne­re hva «nors­ke ver­di­er» er. Jen­sen me­ner det er en vik­tig de­batt.

– Jeg me­ner de­bat­ten om nors­ke ver­di­er hand­ler om yt­rings­fri­het, like­stil­ling og de­mo­kra­tis­ke ret­tig­he­ter. Det er ver­di­er som står på spill, sier Jen­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.