Uten­for­skap er Nor­ges de­si­dert størs­te ut­ford­ring.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Fre­dag til­brak­te stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg over en time i sko­gen i Ven­ne­sla i et for­ry­ken­de regn­vær. Hun vil­le snak­ke med men­nes­ker som har slitt i li­vet.

– Og de sier det reg­ner i Ber­gen, smil­te stats­mi­nis­te­ren da hun steg ut av re­gje­rings­bi­len på hunde­klub­bens par­ke­rings­plass full av vann­pyt­ter, øverst i bo­lig­fel­tet i Kvern­hus­da­len på Grova­ne.

STØRS­TE UT­FORD­RING

Sol­berg var in­vi­tert av Storm­berg-ei­er Stei­nar Ol­sen, som nå vand­rer fra Kris­tian­sand til Hov­den for å set­te fo­kus på in­klu­de­ring og uten­for­skap.

– Uten­for­skap er Nor­ges de­si­dert størs­te ut­ford­ring og det al­ler vik­tigs­te å gjø­re noe med. Alt for man­ge som kan job­be, får ikke an­led­ning, sier Sol­berg.

Der er hun helt på lin­je med Jonas Gahr Stø­re som for­ri­ge uke snak­ket om at ung­dom som vil, men ikke får lov, er noe av det von­des­te han vet om.

I vin­ter do­ku­men­ter­te Fædre­lands­ven­nen sam­men med Nav at 40.000 sør­len­din­ger i ar­beids- før al­der (rundt en tre­del) er på trygd.

Sol­berg sier Sør­lan­det og Nor­ge må in­klu­de­re fle­re, både av hen­syn til frem­ti­dig velferd, men ikke minst av hen­syn til det en­kel­te men­nes­kes verd.

RO­SER NAZI-ANSETTELSER

Hun gikk også inn i den ak­tu­el­le si­tua­sjon i re­gio­nen, og ros­te Stei­nar Ol­sens nye og kon­tro­ver­si­el­le for­slag om å an­set­te na­zis­ter.

– De har­des­te ideo­lo­ge­ne på høyre­eks­trem side og islam-ra­di­kal side vil det nep­pe hjel­pe å gi jobb, men åke­ren de høs­ter fra he­ter uten­for­skap. Vi må sør­ge for at langt fle­re full­fø­rer sko­le og får jobb – og vi tren­ger fle­re lav­ters­kel-job­ber, sa stats­mi­nis­te­ren

Hun kom ikke med nye po­li­tis­ke løs­nin­ger i hølj­reg­net i sko­gen, men sier det må job­bes bredt og på alle ni­vå­er.

– Jeg har for ek­sem­pel snak­ket om ikke å bry seg med hull i CVen, men hel­ler gi folk mu­lig­he­ter. Små­be­drif­ter er flin­ke­re enn sto­re, men langt fle­re må se ut­over bunn­lin­jen og ta økt sam­funns­an­svar, sier stats­mi­nis­te­ren.

LYT­TET TIL DE SOM VET

Er­na bruk­te lang tid un­der pa­ra­ply­en da Storm­berg-an­satt Øystein Sol­li fra Ive­land for­tal­te sin his­to­rie.

Han var nar­ko­man og på lar­be­hand­ling da han fikk jobb i Storm­berg for 15 år si­den. Det red­det ham. I be­gyn­nel­sen vå­get han ikke å ta fe­rie én gang – redd for å rote ting til.

Er­na snak­ket også len­ge med Oslo-man­nen Da­ni­el Ben­du, opp­rin­ne­lig fra Sierra Le­one. Han har vært fle­re gan­ger i feng­sel – inn- til han be­gyn­te hos Storm­berg for tre år si­den.

Han snak­ket mye om å høre til – og at det var i de kri­mi­nel­le mil­jø­ene han fikk lov å bli in­klu­dert.

– Det­te er helt sen­tralt. Vi øns­ker alle å høre til. Vi må greie å in­klu­de­re len­ge før pro­ble­me­ne opp­står, sa stats­mi­nis­te­ren.

MÅT­TE HENTES

Hun fikk ald­ri sett tøm­mer­ren­na, kraft­ver­kruine­ne på Kring­sjå og de sto­re dam­an­leg­ge­ne. Om­rå­det hun gikk i er et av Ven­ne­slas og Ive­lands mest bruk­te ut­farts­ste­der.

Det reg­net så mye at tu­ren måt­te av­kor­tes med rundt tre kvar­ter. Som en slags vær­flykt­ning måt­te Er­na Sol­berg få re­gje­rings­bi­len til å hen­te seg in­ne på skogs­vei­en.

– Det vik­tigs­te er sam­ta­le­ne jeg har hatt, sa hun da hun nok­så søkk­våt dro vi­de­re til båt­tur i Lil­le­sand, Unge Høy­res som­mer­leir på Ho­ve og Ri­sør Tre­båt­fes­ti­val.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Er­na Sol­berg på gå­tur mot Kring­sjå nord for Grova­ne. Her pra­ter hun med Stei­nar Ol­sen i blått og Da­ni­el Ben­du i gult.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Er­na Sol­berg star­tet tu­ren ved hunde­klub­bens par­ke­rings­plass på Grova­ne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.