Vest-ag­der vå­test i lan­det

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARGRETHE SAGA

De fem vå­tes­te ste­de­ne i Nor­ge tors­dag, var i VestAg­der. Hel­ga ser imid­ler­tid ut å bli noe bed­re.

Al­ler vå­test var det i Lyng­dal, som fikk 38, 6 milli­me­ter ned­bør mel­lom klok­ka 08 og 20 tors­dag.

Like etter føl­ger Mar­nar­dal, med 38, 5 milli­me­ter. Også Lin­des­nes fyr og Lis­ta fyr er på lis­ta over de vå­tes­te ste­de­ne, med hen­holds­vis 31 og 29, 4 milli­me­ter ned­bør. Ved Kris­tian­sand brann­sta­sjon ble det målt 28, 1 milli­me­ter ned­bør i pe­rio­den.

– Det var en front som pas­ser­te, og den før­te til vel­dig mye ned­bør, sier Es­pen Bi­seth Gra­nan, stats­me­teoro­log ved Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt.

Hel­ge­væ­ret ser noe bed­re ut enn fre­da­gen, selv om sør­len­din­ge­ne må for­ven­te noe ned­bør også da.

– Vest i Vest-ag­der vil det frem­de­les være litt by­ger. Fra Kris­tian­sand og øst­over kan det bli en del sol. Kan­skje litt by­ger, men ikke så mye som fre­dag, sier Gra­nan og fort­set­ter:

– Jo len­ger øst du er, jo bed­re vær får du i hel­ga.

Tor­den­væ­ret som skap­te pro­ble­mer tid­li­ge­re i uka, vil ikke bli med inn i hel­ga.

FOTO: KOLLSTAD, REIDAR

Tors­dag var det sto­re ned­børs­meng­der i Ag­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.