Dyre­par­ken steng­te ka­ru­sell

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ROALD ANKERSEN roald.ankersen@fvn.no

Ka­ru­sell­ulyk­ken i USA rys­tet man­ge etter at folk ble kas­tet ut og en per­son om­kom. Dyre­par­ken har ka­ru­sell fra sam­me pro­du­sent, og steng­te den umid­del­bart.

Per Arn­stein Aamot fryk­ter at «Dreg­gen», el­ler «Stor­sleg­ga» som den het før, for­blir av­slått res­ten av årets se­song. Ka­ru­sel­len er Dyre­par­kens mest vå­ga­le at­trak­sjon, og er pro­du­sert av ne­der­lands­ke KMG. Det er sam­me fir­ma som har la­get «Fire Ball», ka­ru­sel­len med den fa­ta­le ulyk­ken i Ohio i USA.

STENG­TE SAM­ME DAG

– Vi steng­te den sam­me dag som vi fikk høre om ulyk­ken i USA. Det gjor­de vi uten at det var fun­net noe galt på vår at­trak­sjon. Vi steng­te den som en sik­ker­hets­for­an­stalt­ning, sier di­rek­tør for Dyre­par­ken, Per Arn­stein Aamot.

Sam­ti­dig gikk pro­du­sen­ten, iføl­ge Aamot, ut med et skriv til alle som har lig­nen­de at­trak­sjo­ner i hele ver­den.

– De an­be­falt oss å ha den stengt. Det ak­ter vi også å gjø­re, sier Per Arn­stein Aamot. Den har nå stått stil­le i en uke.

FLE­RE KRI­TISK SKADET

En 18 år gam­mel gutt døde da han ble kas­tet av en ka­ru­sell på Ohio Sta­te Fair i USA. Sju and­re per­soner ble skadet i ulyk­ken, fle­re av dem kri­tisk.

Vi­deoer fil­met av til­skue­re vi­ser hvor­dan ka­ru­sel­len sving­te fram og til­ba­ke som en pen­del før den spant opp i luf­ta, kræ­sjet inn i noe som fø­rer til at en del av ka­ru­sel­len fløy av går­de før den smalt i bak­ken.

En mann om­kom og sju ble skadet i ulyk­ken. Ka­ru­sel­len, som har fått nav­net «Fire Ball», had­de ny­lig blitt god­kjent un­der fle­re in­spek­sjo­ner sam­me dag, opp­ly­ser lo­ka­le myn­dig­he­ter, iføl­ge NTB.

Etter ulyk­ken har ka­ru­sel­ler blitt stengt i fle­re land. Iføl­ge ne­der­lands­ke avi­ser har 42 at­trak­sjo­ner blitt stengt rundt i ver­den etter ulyk­ken, seks av dem i Eng­land og tre i Ne­der­land.

GOD­KJENT I år

Per Arn­stein Aamot opp­ly­ser at det ikke var noe som ty­det på det var noe galt med de­res ka­ru­sell. Den var god­kjent før se- song­start.

– Den har gått nor­malt gjen­nom hele se­son­gen. Vi gjor­de det kun for å være på den sik­re si­den. Vi set­ter all­tid sik­ker­he­ten først, sier Aamot. Dyre­par­ken har ikke sat­set mye på den­ne ty­pen skum­le ka­ru­sel­ler.

– Det har med mål­grup­pa vår å gjø­re. Vi sat­ser jo mest på fa­mi­li­er med barn opp til 12 år, men har jo noen at­trak­sjo­ner for ten­årin­ger også, som Bade­lan­det og «Dreg­gen», sier Aamot.

STENGT I FJOR OGSÅ

«Dreg­gen» ble også stengt i fjor etter at en ope­ra­tør fikk støt i seg. Aamot vil li­ke­vel ikke ka­rak­te­ri­se­re ka­ru­sel­len som en pro­ble­mat­trak­sjon.

– Nei, vi har vel­dig høy oppe­tid på både den og and­re at­trak­sjo­ner, sier han.

Aamot sier de vil hol­de ka­ru­sel­len stengt helt til det blir klart hva ulyk­ken i USA skyl­des.

– Jeg er redd det drøy­er ut og fryk­ter den blir stengt hele se­son­gen, sier Aamot.

FOTO: ARKIVFOTO

Dreg­gen er en av Dyre­par­kens skum­les­te at­trak­sjo­ner og er po­pu­lær blant ung­dom.

FOTO: JAY LAPRETE / TT / NTB SCANPIX

En 18 år gam­mel gutt døde i en ulyk­ke med den­ne ka­ru­sel­len i USA.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Dreg­gen er en po­pu­lær at­trak­sjon for ung­dom i Dyre­par­ken, men nå er den stengt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.