Stra­sjo­ner

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EIVIND KRISTENSEN eivind.kristensen@fvn.no

Yt­rings­fri­he­ten står vel­dig sterkt. Det ten­ker jeg er en styr­ke for de­mo­kra­ti­et.

– Føl­ger PST godt nok med på de høyre­eks­tre­me i Nor­ge?

– Jeg kan ikke si at vi har full­sten­dig over­sikt over alle eks­tre­me mil­jø­er, en­ten eks­trem isla­mis­me el­ler høyre­eks­tre­mis­me. Men jeg tror vi har en ri­me­lig god over­sikt. Vi føl­ger med på en­kelt­in­di­vi­der som kan ha evne og vil­je til vol­de­li­ge eks­tre­me hand­lin­ger. Og det er vårt man­dat fra po­li­ti­ker­ne. Vi er ikke et me­nings­po­li­ti, det er lov å være ra­di­kal i Nor- ge, sier Bjørn­land.

Pst-sje­fen me­ner hele sam­fun­net, som sko­len, and­re of­fent­li­ge in­stan­ser og for­eld­re har en rol­le i fore­byg­ging av høyre­eks­tre­me

– Det er ikke lan­dets sik­ker­hets­tje­nes­te som har virke­mid­le­ne til å han­ke ut ung­dom­mer som er på vei inn i noe uhel­dig, sier Be­ne­dic­te Bjørn­land til Fædre­lands­ven­nen.

FOTO: NTB SCANPIX

– Det er ikke noen grunn til å un­der­vur­de­re trus­se­len fra høyre­eks­tre­me. Men det er ikke fra dem vi tror at vi kom­mer til stå oven­for en ter­ror­hand­ling, sier Pst-sjef Be­ne­dic­te Bjørn­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.