Tatt på sen­ga

Faedrelandsvennen - - NYHETER - STEI­NAR VINDSLAND

li­ti­et har an­sva­ret for det som be­ve­ger seg gjen­nom ga­ten.

– Hvis du had­de fått spørs­mål om å til­la­te mar­sjen, Kris­ti­an­sen, hva vil­le du sagt? spur­te de­batt­le­der, Vi­dar Ud­jus, som er po­li­tisk re­dak­tør i Fædre­lands­ven­nen.

– Du kan være tem­me­lig sik­ker på at jeg vil­le stop­pet mar­sjen om jeg had­de fått sjan­sen, sa Kris­ti­an­sen.

Ole Tellef­sen var man­nen som ble på­satt hånd­jern og fjer­net da han stil­te seg midt i ga­ten for å vise at han ikke var redd na­zis­te- ne. Han inn­røm­met på mø­tet at han var for­be­redt på å bli rund­jult.

Sund­voll sa at nett­opp det­te var et ek­sem­pel på di­lem­ma po­li­ti­et må for­hol­de seg til.

– Det­te er det vans­ke­ligs­te i de­mon­stra­sjo­ner, tje­neste­menn og kvin­ner som der og da skal gjø­re vur­de­rin­ger. De vur­der­te da at det å ta Ole ut var det bes­te for å hind­re at han ble of­fer for vold, sa Sund­voll.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.