Går 640 kilo­me­ter for bar­na

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MA­RIE N. KALVEHAGEN ma­rie.kalvehagen@fvn.no

I hele au­gust går Ada So­fie Auste­gard 640 kilo­me­ter fra Trond­heim til Oslo. Det gjør hun for å set­te vold og over­grep mot barn på dags­or­den.

15 pro­sent av lan­dets be­folk­ning har opp­gitt at de har vært ut­satt for en el­ler fle­re for­mer for sek­su­el­le over­grep før fyl­te 18 år. For å set­te fo­kus på de dyst­re tal­le­ne går le­der av Sti­ne So­fies Stif­tel­sen, Ada So­fie Auste­gard, og man­ge and­re 640 kilo­me­ter fra Trond­heim til Oslo.

– Det er vans­ke­lig å ska­pe opp­merk­som­het oven­for po­li­ti­ker­ne i kam­pen om stemme­sed­le­ne. Der­for tenk­te vi at vi måt­te gjø­re noe an­ner­le­des for at po­li­ti­ker­ne skal fo­ku­se­re på det­te i valg­kam­pen, sier Auste­gard.

100 KM TILBAKELAGT

Hun og res­ten av tur­gjen­gen føl­ger den gam­le Pil­grims­le­den hele vei­en til ho­ved­sta­den.

– Alle som vil kan være med, de kan en­ten gå hele el­ler de­ler av tu­ren. Det enes­te vi kre­ver er at de blir barne­rett­fad­der. Man kan fort­satt hop­pe på om man vil, sier hun vi­de­re.

Tur­gjen­gen er på dag fire, og har tilbakelagt nær­me­re 100 km av den 640 km lan­ge tu­ren.

– Vi gikk akku­rat for­bi Mel­dal bygde­mu­se­um i Sør-trøn­de­lag. Her oppe har vi strå­len­de sol, i mot­set­ning til hva jeg hø­rer fra Sør­lan­det. Det va­rie­rer hvor langt vi går, men i dag har vi mål om å gå tre mil og nå Hol.

Auste­gard og de and­re har med seg telt, men har imid­ler­tid ikke be­nyt­tet seg av det enda.

– Vi har med i til­fel­le. Men så langt har vi truf­fet folk på vei­en som har til­budt oss over­nat­ting i gam­le bygde­hus og pil­grims­loft.

SÅRE BEIN OG GNAGSÅR

Auste­gard pre­si­se­rer at tross såre føt­ter og gnagsår, er hu­mø­ret på topp.

– Vi mo­ti­ve­rer hver­and­re hele ti­den, og har tan­ke­ne ret­tet mot bar­na som opp­le­ver vold og over­grep. De har de mye ver­re enn oss, så vi kla­ger ikke på såre bein.

På vei­en ar­bei­der de for å kap­re opp­merk­som­he­ten til po­li­ti­ker­ne.

– Vi snak­ker med alle som vil lyt­te, spe­si­elt lo­kal­po­li­ti­ker­ne. Så har vi jo selv­føl­ge­lig mål om å få fle­re barne­retts­fad­de­re.

Auste­gard be­røm­mer hen­nes tur­ka­me­ra­ter.

– Jeg går sam­men med en helt fan­tas­tisk gjeng, som er alt fra 22 år til 68 år. Mot­to­et vårt er: Jo mer vi er sam­men, jo gla­de­re blir vi. Så det­te skal vi kla­re sam­men, sier hun.

STOR­TIN­GET

Må­let er å nå ho­ved­sta­den 28. au­gust hvor de skal gå i tog fra Oslo S til Stor­tin­get.

– De som vil bli med å gå i tog må møte opp ved Øst­bane­hal­len klok­ken 11.15. Vi går sam­let for en barn­dom uten vold.

På Face­bo­ok er det opp­ret­tet et fel­les ar­ran­ge­ment for alle som vil bli med. Når de an­kom­mer Stor­tin­get vil en rek­ke men­nes­ker hol­de ap­pell.

– Jeg kom­mer til å være der med fle­re po­li­ti­ke­re, stats­rå­der og and­re kjen­te men­nes­ker. Blant an­net Ceci­lie Skog og Ru­ne An­der­sen.

Og ho­ved­må­let er:

– Økt opp­merk­som­het. Vold mot barn er det størs­te sam­funns­pro­ble­met vi har, og tren­ger langt mer opp­merk­som­het enn det får, sier Auste­gard.

FOTO: PRIVAT BILDE

Le­der av Sti­ne So­fies Stif­tel­sen, Ada So­fie Auste­gard, går 640 kilo­me­ter fra Trond­heim til Oslo for å øke opp­merk­som­he­ten rundt vold mot barn.

FOTO: PRIVAT BILDE

Tur­gjen­gen er på dag fire, og har un­der­lagt nær­me­re 100 km av den 640 km lan­ge tu­ren.

FOTO: PRIVAT BILDE

Langs vei­en snak­ker de med alle som vil lyt­te. Her åp­ner Ada So­fie tu­ren i Trond­heim.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.