In­gen sau tatt av ulv i Vest-ag­der

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Så langt i år har ul­ver tatt eks­tremt mye lam og sau i Nor­ge. Men i Vest-ag­der har det ikke blitt rap­por­tert om ett enes­te ulve­an­grep.

– Det­te her er et spe­si­elt ro­lig år. Det er nok hel­ler re­ge­len enn unn­ta­ket med rov­vilt­ska­der for­bun­det med ulv tid­lig i beite­se­son­gen, sier rov­vilt­an­svar­lig hos Fyl­kes­man­nen i Ag­der, Eivind Hel­ler­s­lien.

Al­le­re­de den­ne beite­se­son­gen er det i Opp­land re­gist­rert fle­re ska­der på­ført av ulv enn hele fjor­året til sam­men.

Akers­hus, Øst­fold, Gud­brands­da­len, Ha­mar og Øs­ter­da­len er ste­der hvor det den sis­te ti­den har vært sto­re an­grep på sau og lam. Se­nest ble det drept 76 sau­er i et an­grep på To­ten­åsen.

– Vi har ikke re­gist­rert noen ak­ti­vi­tet i Vest-ag­der i år. Det er strei­fen­de ulv det er snakk om, og da ty­der det på at det ikke er noen i om­rå­de. I hvert fall ikke som re­pre­sen­te­rer noe skade­po­ten­si­al, med­de­ler ge­ne­ral­sek­re­tær i Norsk Sau og Geit, Lars Erik Wal­lin.

Kun ett til­fel­le er do­ku­men­tert i Vest-ag­der i år når det gjel­der rov­vilt som har gått løs på en­ten sau el­ler lam.

– Det var en konge­ørn som tok ett lam i Flekke­fjord. Men det er alt vi har fått meldt inn så langt i som­mer. Det er en god del igjen av beite­se­son­gen, så det å si at det ikke skjer noe er litt vel op­ti­mis­tisk, sier Eivind Hel­ler­s­lien.

Iføl­ge Norsk Sau og Geit Vest-ag­der er det rundt 23.000 sau i fyl­ket, og 35.000 lam.

FOTO: TORGEIR EIKELAND

Det har så langt i år ikke vært re­gist­rert noen skade­an­grep fra ulv på Sør­lan­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.