120 har stemt på en mnd.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ANETTE LARSEN anette.larsen@fvn.no

Har du ikke mu­lig­het til å stem­me i lø­pet av for­hånds­tem­min­gen el­ler på selve valg­da­gen, kan du fak­tisk avgi din stem­me al­le­re­de nå.

– Til nå har det vært inn­om i over­kant av 120 vel­ge­re. På­gan­gen på til­bu­det har vært i og for seg litt øken­de, men det hol­der seg om­trent sånn som tid­li­ge­re år, sier Eva Otte­sen i valg­sek­re­ta­ria­tet i Kris­tian­sand kom­mu­ne til Fædre­lands­ven­nen.

Man­dag 11. sep­tem­ber er valg­da­gen for årets stor­tings­valg. Fle­re par­ti­er har al­le­re­de star­tet valg­kam­pen for å vin­ne vel­ge­re til sitt par­ti.

Der­som du ikke har mu­lig­het til å stem­me på selve da­gen fin­nes det al­ter­na­ti­ver, nem­lig tid­lig- og for­hånds­stem­ming.

– Tid­lig­stem­ming er et til­bud for dem som ikke har an­led­ning til å møte opp på selve valg­da­gen, el­ler som ikke kan stem­me un­der den or­di­næ­re for­hånds­tem­min­gen, sier Otte­sen.

FLEST ELD­RE VEL­GE­RE

I Kris­tian­sand er pe­rio­den for tid­lig­stem­ming fra 1. juli til 9. au­gust. Den or­di­næ­re for­hånds­tem­min­gen star­ter 10. au­gust og va­rer til og med 8. sep­tem­ber. På Ser­vice­tor­vet har de an­sat­te mer­ket at fle­re har kom­met inn­om for å stem­me den sis­te uka.

– I går var det rundt 15 inn­om for å stem­me. Det er mest den eld­re gar­de som har vært her, men det har vært man­ge fle­re inn­om den sis­te tida, sier He­ge Sønste­by, vert hos Ser­vice­tor­vet.

Sønste­by er en av dem som tar imot vel­ge­re som vil tid­lig­stem­me.

– Jeg hjel­per dem med hvor­dan av­stem­min­gen fun­ge­rer. Stem­me­ne leg­ges i ur­nen som blir tømt et par gan­ger i uka. Folk vir­ker for­nøy­de med at de har mu­lig­he­ten til å stem­me tid­li­ge­re, sier hun.

KAN IKKE GJØ­RE END­RIN­GER

Fore­lø­pig er det bare satt opp ett stemme­av­luk­ke på Ser­vice­tor­vet, etter­som be­ho­vet ikke har vært stør­re. Da Fædre­lands­ven­nen er på be­søk er det in­gen vel­ge­re inn­om. Sønste­by for­tel­ler at hun for­ven­ter en stør­re til­strøm­ming av vel­ge­re når for­hånds­stem­min­gen åp­ner.

– Da blir det satt opp fle­re av­luk­ker in­ne i råd­hus­kvar­ta­let, og det vil være fle­re som har an­svar for av­stem­min­gen.

Otte­sen for­tel­ler at tid­lig­stem­min­gen er en enk­le­re løs­ning enn til­bu­det se­ne­re.

– Tid­lig­stem­ming er helt greit når du bare er in­ter­es­sert i å stem­me på et par­ti. Når du tid­lig­stem­mer har du ikke an­led­ning til å gjø­re end­rin­ger på lis­te­ne, for­di de or­di­næ­re stemme­sed­le­ne ikke er kla­re.

Hun for­tel­ler at stemme­sed­le­ne først blir kla­re til for­hånds­tem­min­gen.

– De som har mu­lig­het til å ven­te med å stem­me bør ven­te til den or­di­næ­re for­hånds­stem­min­gen star­ter, sier hun.

BARE å MØTE OPP

Fra gam­melt av var opp­rin­ne­lig til­bu­det kun til­gjen­ge­lig for dem som ikke had­de an­led­ning til å stem­me se­ne­re. Nå er til­bu­det åpent for hvem som helst.

– Du be­hø­ver ikke å rin­ge og av­ta­le, men det er bare å møte opp på Ser­vice­tor­vet i Råd­hus­kvar­ta­let i åp­nings­ti­de­ne, sier Otte­sen.

For å tid­lig­stem­me tren­ger du bare å ta med le­gi­ti­ma­sjon. Sønste­by sier en­kel­te vel­ge­re også har mot­tatt valg­kor­tet nå.

– Men in­gen får stem­me før vi har fått sett le­gi­ti­ma­sjon, sier Sønste­by.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Har du ikke mu­lig­het til å stem­me på selve valg­da­gen, kan du fak­tisk avgi din stem­me al­le­re­de nå.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

He­ge Sønste­by på Ser­vice­tor­vet vi­ser fram av­luk­ket hvor folk kan gå inn for å avgi stem­me.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.