Nø­ler med å god­ta ny stra­te­gi

Pre­si­dent Do­nald Trump er frust­rert over ut­vik­lin­gen i Af­gha­ni­stan og mis­for­nøyd med de stra­tegi­val­ge­ne som er fore­lagt ham, sier ikke navn­git­te kil­der.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Snart 16 år etter at USA in­va­der­te Af­gha­ni­stan, kon­trol­le­res sto­re de­ler av lan­det av Ta­li­ban-opp­rø­re­re. Trump har ennå til gode å pre­sen­te­re en frem­ti­dig plan for ame­ri­ka­ner­nes lengs­te krig, noe som for­kla­res med dyp split­tel­se i Det hvi­te hus.

Un­der et storm­fullt møte i det så­kal­te si­tua­sjons­rom­met i Det hvi­te hus skal Trump ha luf­tet tan­ken om å spar­ke hær­ge­n­e­ral John Nichol­son, sje­fen for de ame­ri­kans­ke styr­ke­ne i Af­gha­ni­stan.

– Vi vin­ner ikke, vi ta­per jo, skal Trump ha sagt, iføl­ge NBC News.

Pre­si­den­ten vil hel­ler ha sin na­sjo­na­le sik­ker­hets­råd­gi­ver, ge­ne­ral H.R. Mc­mas­ter, til å sty­re den ame­ri­kans­ke innsatsen. Opp­lys­nin­ge­ne kom­mer fra ikke navn­git­te per­soner som kjen­ner de­tal­jer fra mø­tet, men som ikke er auto­ri­sert til å snak­ke om det.

HVA GJØR VI?

Dis­se dras­tis­ke til­ta­ke­ne vi­ser en råd­vill­het blant så vel mi­li­tæ­re som po­li­tis­ke topp­le­de­re. Alle jak­ter på en vin­nen­de opp­skrift som kan om­set­tes til en me­nings­full stra­te­gi på bak­ken, ikke bare et evig­va­ren­de opp­legg som rul­ler vi­de­re år etter år på halv ma­skin.

Trump vil ha en plan som gjør at ame­ri­ka­ner­ne kan trek­ke seg ut en gang for alle, sier kil­de­ne.

Un­der en lunsj for mi­li­tæ­re topp­sje­fer i for­ri­ge uke luf­tet Trump sin frust­ra­sjon.

– Jeg vil gjer­ne vite hvor­for vi har vært der i 17 år, sa pre­si­den­ten.

TU­SEN­VIS DREPT

For­svars­de­par­te­men­tet vil sen­de yt­ter­li­ge­re 4.000 sol­da­ter til Af­gha­ni­stan for å lære opp af­ghans­ke styr­ker og spis­se ope­ra­sjo­ne­ne mot sta­dig tyng­re og dris­ti­ge­re Ta­li­ban-an­grep og øken­de al-qa­i­da- og Is-nær­vær.

Over 2.500 af­ghans­ke po­liti­folk og sol­da­ter ble drept de førs­te fem må­ne­de­ne av 2017.

USA har i dag rundt 8.400 sol­da­ter i lan­det, i all ho­ved­sak som in­struk­tø­rer for den af­ghans­ke hæ­ren. Men USA er også in- volvert i kamp­hand­lin­ger, og så langt i år har ni ame­ri­kans­ke sol­da­ter blitt drept – like man­ge som i hele 2016.

Nato-styr­ke­ne tel­ler rundt 5.000.

NABOLAND

Men pre­si­den­ten har ennå ikke god­kjent å sen­de fle­re sol­da­ter til lan­det. Trump-ad­mi­ni­stra­sjo­nen øns­ker å se USAS bi­drag i et vi­de­re per­spek­tiv, der for ek­sem­pel naboland kan bi­dra mer for å gjen­vin­ne og opp­rett­hol­de en slags sta­bi­li­tet i Af­gha­ni­stan.

Mi­li­tæ­re le­de­re øns­ker ikke en vidt­rek­ken­de end­ring i den be­gren­se­de til­nær­min­gen som Ba­rack Oba­ma fore­skrev.

Men Trump sy­nes iføl­ge fle­re kil­der å ha mind­re in­ter­es­se av hvor­dan en lang­sik­tig sta­bi­li­tet kan byg­ges i Af­gha­ni­stan. Han vil sna­re­re vite hvor­dan USA kan set­te inn et kjapt og en­de­lig slag mot de mi­li­tan­te grup­pe­ne.

KONTRAKTØRER

Trumps sjefstra­teg Ste­ve Ban­non og se­nior­råd­gi­ver og svi­ger­sønn Jared Kush­ner vil grad­vis set­te bort hele en­ga­sje­men­tet til pro­fe­sjo­nel­le kontraktører, med and­re ord set­te kri­gen ut på an­bud.

Et av de sto­re sel­ska­pe­ne i det­te mar­ke­det er Black­wa­ter, der sje­fen, Erik Pr­in­ce, er bror til Trumps ut­dan­nings­mi­nis­ter Bet­sy De­vos.

De mi­li­tæ­re le­der­ne er skep­tisk. De me­ner at et økt nær­vær av ame­ri­kans­ke styr­ker vil bed­re kva­li­te­ten på den af­ghans­ke hæ­ren be­ty­de­lig, samt at fle­re sol­da­ter vil styr­ke slag­kraf­ten i kri­gen mot ter­ror. Både Mc­mas­ter, for­svars­mi­nis­ter Jim Mat­tis og uten­riks­mi­nis­ter Rex Til­ler­son de­ler det­te sy­net.

FOTO: NTB SCANPIX

Et ame­ri­kansk he­li­kop­ter sve­ver over ste­det der en selv­mords­bom­ber slo til mot en Nato-ko­lon­ne i Kan­da­har, sør for Ka­bul, ons­dag den­ne uken. Pre­si­dent Trump etter­ly­ser en stra­te­gi for å trek­ke USA ut av lan­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.