Kre­ver 384 mil­lio­ner av Tho­net­ter Sør­lands­sen­te­ret-sal­get

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

«En av mi­ne dår­ligs­te in­ves­te­rin­ger», sier Olav Thon om Sør­lands­sen­te­ret. Men regn­skaps­tal­le­ne er ikke så verst, og nå går det mot retts­sak om slutt­opp­gjø­ret for ei­en­doms­sal­get i 2007. Carl Berg og Coop Sør­vest me­ner de har 384 mil­lio­ner kro­ner til­gode. Thon-si­den vil gi null og niks.

– Sen­te­ret var mer enn stort nok. Å kjø­pe de 30.000 kvad­rat­me­ter­ne i Vi­tal-de­len, som om­fat­tet Ok­tan­ten og litt til, inn­gikk ikke i pla­ne­ne Olav Thon og jeg had­de lagt i fel­les­skap. Men det ble gjort li­ke­vel, og det er der pro­ble­met lig­ger. Pri­sin­gen var ba­sert på feil­be­reg­nin­ger og alt­for høy, sier Carl Berg (62).

I juni gikk Olav Thon (94) selv ut i Ka­pi­tal og Fi­nans­avi­sen og sa om Sør­lands­sen­te­ret at «Det på­stås at vi er gans­ke flin­ke når det gjel­der drift av kjøpe­sent­re, men her har vi ikke fått til det vi vil­le. Det blir dess­ver­re ikke til gull alt man tar i. Jeg må vel inn­røm­me at det­te er en av mi­ne dår­ligs­te in­ves­te­rin­ger.»

SOLGTE I 2007

Carl Berg er man­nen som først etab­ler­te Berg-sen­te­ret, hvor Coop Obs hol­der til i dag. Det var også han som «sam­let» en rek­ke ei­en­dom­mer og sør­get for bygge­til­la­tel­ser for det som etter hvert ble Skan­di­na­vias størs­te kjøpe­sen­ter. «Han har vært flink til å skaf­fe area­ler», sa Olav Thon til Fædre­lands­ven­nen i 2006.

I 2005 gikk Berg i kom­pa­ni­skap med For­bru­ker­sam­vir­ket Sør, dagens Coop Sør­vest. Og i 2007 solgte de to par­te­ne ho­ved­tyng­den av ei­en­dom­men til Olav Thon Eien­doms­sel­skap ASA. Fædre­lands­ven­nen an­slo Carl Bergs ge­vinst til 250 mil­lio­ner kro­ner.

I av­ta­len inn­gikk også et slutt­opp­gjør per 31.12.2015. Hva det skal lyde på, er par­te­ne så ueni­ge om at det går mot retts­sak i Oslo i ja­nu­ar 2018. Sak­sø­ke­re er Carl Berg per­son­lig, hans sel­skap In­vest Sør AS og Coop Sør­vest AS.

384 MILL.

– Hvor mye kre­ver dere? – Et be­ty­de­lig be­løp, ly­der det fra Berg.

– Kon­kret?

– Til sam­men er det 384 mil­lio­ner kro­ner, hvor­av 269 mill. til Berg og 115 mill. til Coop Sør­vest, sva­rer John Thu­nes fra Coop Sør­vest.

– Og hva me­ner Thon-si­den dere skal ha?

– Null, fast­slår duo­en.

– Er det rik­tig som Fædre­lands­ven­nen har fått an­tyd­nin­ger om, at Olav Thon ikke kjen­te til frem­veks­ten av Re­tail­par­ken, se­ne­re om­døpt til Ave­ny­en, da han gikk tungt inn i Sør­lands­sen­te­ret?

– Nei. Jeg snak­ket med Olav Thon om Re­tail­par­ken på et me­get tid­lig tids­punkt i pro­ses­sen, sva­rer Carl Berg be­stemt.

KRENKET

Berg og Thu­nes vi­ser el­lers til det de me­ner er en helt ty­de­lig av­ta­le. Og Berg leg­ger ikke skjul på at han fø­ler seg krenket av Olav Thons ut­ta­lel­ser.

– Han snak­ker nep­pe mot bed­re vi­ten­de. Han er nok hel­ler blitt ville­det til å tro at kjø­pet av Berg­sen­te­ret var en dår­lig in­ves­te­ring, mens pro­ble­met alt­så lig­ger i and­re en­den av Sør­lands­sen­te­ret. Jeg har god grunn til å anta at da Thon-sys­te­met kjøp­te Vi­tal-de­len, ble det reg­net inn lei­e­inn­tek­ter som ikke hør­te hjem­me der, ut­dy­per Carl Berg.

INNTEKTER OG UT­BYT­TE

Etter at Olav Thon kom med sine kri­tis­ke ut­ta­lel­ser, har Sør­lands­sen­te­ret DA le­vert sitt 2016-regn­skap til Brønn­øy­sund.

Sør­lands­sen­te­ret DA er det «øvers­te» sel­ska­pet i en rek­ke av drifts- og ei­en­doms­sel­ska­per, eid 50/50 av Olav Thon Eien­doms­sel­skap ASA og DNB.

FOTO: JACOB BUCHARD

Carl Berg (t.v.) kre­ver 269 mil­lio­ner kro­ner av Olav Thon Eien­doms­sel­skap ASA, John Thu­nes kre­ver 115 mill. på veg­ne av Coop Sør­vest. Det me­ner de å ha til gode som slutt­opp­gjør etter at Thon kjøp­te ho­ved­tyng­den av ei­en­dom­men som i dag ut­gjør Sør­lands­sen­te­ret i 2007. I ja­nu­ar blir det retts­sak.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.