Kort­fat­tet fra Thon

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RU­NE ØID­NE REI­NERT­SEN

●● At Fædre­lands­ven­nen tar fatt tvis­ten om slutt­opp­gjør nå, skyl­des fersk in­for­ma­sjon i 2016-regn­ska­pet fra Sør­lands­sen­te­ret DA. I til­legg til sam­ta­ler med Carl Berg og John Thu­nes har vi også fått en presse­mel­ding fra de to. De­ler av inn­hol­det er bakt inn i ho­ved­ar­tik­ke­len.

Når vi hen­ven­der oss til Olav Thon Eien­doms­sel­skap ASA for å få sel­ska­pets kom­men­ta­rer til sa­ken, får vi en e-post fra kon­sern­sjef Olav Thon per­son­lig. Slik ly­der den:

«Olav Thon Eien­doms­sel­skap ASA no­te­rer at du øns­ker å pub­li­se­re sa­ken på ba­sis av presse­mel­ding og opp­lys­nin­ger fra mot­par­ten samt egne slut­nin­ger. Olav Thon Eien­doms­sel­skap ASA vel­ger å ikke om­ta­le sa­ken, men av­ven­te Oslo ting­retts be­hand­ling som er fast­satt til man­dag 15. jau­nar 2018. Med venn­lig hil­sen Olav Thon».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.