Har fått kraf­tig øk­ning i lei­e­inn­tek­te­ne

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG odd.in­ge.uleberg@fvn.no

Huns­fos-ei­er­nes har­de in­ves­te­rin­ger be­gyn­ner å bære fruk­ter. I fjor økte lei­e­inn­tek­te­ne kraf­tig. Nye stor­av­ta­ler er på gang.

– Vi har sat­set hardt, men nå er vi i godt gjenge med en trygg og god drift, sier dag­lig le­der Trygve Aas.

Om­set­nin­gen i Huns­fos Næ­rings­park AS økte bare så vidt i fjor, fra 13,7 til 14,2 mil­lio­ner kro­ner. Men bak de tal­le­ne er det in­ter­es­san­te ting:

I 2015 var om­set­nin­gen ba­sert på ni mil­lio­ner i lei­e­inn­tek­ter og 4,6 mil­lio­ner kro­ner i en­gangs salgs­inn­tek­ter, ikke minst fra pa­pir­ma­ski­ner og stål. I fjor var lei­e­inn­tek­te­ne økt til 13,8 mil­lio­ner kro­ner.

– Og egent­lig har vi økt enda mer. For i fjor lan­ser­te vi sel­ska­pet Huns­fos Opp­le­vel­ser AS, for å ren­dyr­ke mel­lom eien­dom og and­re ak­ti­vi­te­ter. Det sel­ska­pet lei­er av Huns­fos Næ­rings­park og lei­de vi­de­re ut for vel 3,2 mil­lio­ner kro­ner og gikk om­trent i null, sier Aas.

SPAREBANKEN TAR RI­SI­KO

Frem­de­les er det Sparebanken Sør som tar det mes­te av ri­si­ko­en i næ­rings­par­ken. Lands­dels­ban­ken har pant på 200 mil­lio­ner kro­ner i an­leg­get på Huns­øya. Den lang­sik­ti­ge gjel­den i Huns­fos Næ­rings­park var 110 mil­lio­ner kro­ner i fjor, den kort­sik­ti­ge var 22 mil­lio­ner kro­ner.

Nå ser dag­lig le­der Aas og de and­re ei­er­ne fram til nye in­ves­te­rin­ger som skal gi tryg­ge og lang­sik­ti­ge lei­e­kon­trak­ter.

Nav og den kom­mu­na­le enhe-

❞ Vi har sat­set hardt, men nå er vi i godt gjenge med en trygg og god drift. TRYGVE AAS,

dag­lig le­der ten for barn og fa­mi­lie skal leie 3.300 kvad­rat­me­ter i 10 år for rundt 45 mil­lio­ner kro­ner med op­sjon på nye ti år. Tele­hu­set skal også inn med en stor bu­tikk på fle­re hund­re kvad­rat­me­ter.

– Når dis­se er på plass, vil rundt 30.000 kvad­rat­me­ter være ut­leid. Det ut­gjør en tre­del av by­gings­mas­sen, opp­ly­ser Aas.

Frem­de­les er det ikke så rare års­re­sul­ta­te­ne i Huns­fos Næ­rings­park. Det mes­te av drifts­re­sul­ta­tet går med til å be­tje­ne gjeld. Års­re­sul­ta­tet ble en drøy halv mil­lion i fjor, etter net­to fi­nans­kost­na­der på 3,66 mil­lio­ner kro­ner.

SPYTTER INN MIL­LIO­NER

– Vi økte egen­ka­pi­ta­len med fem mil­lio­ner kro­ner i fjor og skal i gang med yt­ter­li­ge­re ka­pi­tal­ut­vi­del­se i år, sier Trygve Aas, for å un­der­stre­ke at ei­er­ne har tro på det de hol­der på med.

Etter det vi for­står, har ban­ken vært klar på at ei­er­ne også må bi­dra når ban­ken bi­drar med mye.

Ei­er­ne av Huns­fos Næ­rings­park via uli­ke sel­ska­per er Trygve Aas, Ter­je Mang­seth, Hel­ge Ul­stein, Ag­nar Espe­gren, In­ge Paul­sen og Tore Gus­tav Dri­ve­nes.

FOTO: ODD IN­GE ULEBERG

Gjel­da øker, men det gjør lei­e­inn­tek­te­ne også for Huns­fos Næ­rings­park AS. Her er ei­er­ne da om­byg­gin­gen av PM5 star­tet. Fra venst­re: Tore Gus­tav Dri­ve­nes, Trygve Aas, Hel­ge Ul­stein, In­ge Paul­sen, Ter­je Mang­seth og Ag­nar Espe­gren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.